ควบคุมพฤติกรรมพระวางตัวไม่เหมาะสม

ควบคุมพฤติกรรมพระวางตัวไม่เหมาะสม

ควบคุมพฤติกรรมพระวางตัวไม่เหมาะสม

รูปข่าว : ควบคุมพฤติกรรมพระวางตัวไม่เหมาะสม

ควบคุมพฤติกรรมพระวางตัวไม่เหมาะสม อิริยาบถของหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานที่พักสงฆ์ขันติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ตามภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต และกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ซึ่งเป็นพระสายวัดป่า ที่ยึดมั่นตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และท่านพุทธทาสภิกขุ บอกว่า ไม่ใช่แนวทางปฏิปทาของพระสายวัดป่าที่ต้องมักน้อย และเคารพวินัยสงฆ์ ขณะที่มาตรการควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆ์นอกจากคณะสงฆ์ที่มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนแล้ว มาตรการทางสังคมถือว่าสำคัญมากกว่า

การเดินจงกรม พร้อมบริกรรมภาวนา เพื่อให้เกิดความสงบ สมาธิ และปัญญา คือวัตรปฏิบัติอันงดงามของพระสายวัดป่าที่เคร่งครัดในการศึกษาธรรมะ และการรักษาศีล การวางตัวที่เรียบง่าย มักน้อย และสันโดษ ทำให้พระสายวัดป่าได้รับความศรัทธาจากญาติโยม

พระอาจารย์ราวี จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระสายวัดป่าที่ยึดมั่นในแนวทางปฎิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างธรรมยุตนิกาย หรือพระสายวัดป่ากับมหานิกาย หรือพระสงฆ์ทั่วไป ไม่แตกต่างกัน เพราะการศึกษาธรรมะ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของพระแต่ละรูปว่าจะเคร่งครัดในแนวทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงความใกล้ชิดของญาติโยมกับพระที่มีมากขึ้น เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม มองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ความเคร่งครัดในการปฏิบัติตนของพระบางรูปลดน้อยลง และมุ่งเน้นการอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ มากกว่าการยึดมั่นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

ภาพการวางตัวที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการในสิ่งของฟุ่มเฟื่อยเกินความจำเป็น ของหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์วัดป่าขันติธรรม ที่ปรากฏทางสื่อ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่มมองว่าเป็นภาพสะท้อนการยึดติดในวัตถุนิยม ของญาติโยมที่ถวายปัจจัยเกินความจำเป็นของพระ ขณะที่แนวทางปฏิบัติของหลวงปู่เณรคำแตกต่างจากปฏิปทาของพระสายวัดป่า ที่ต้องมักน้อย สันโดษ และเคารพต่อวินัยสงฆ์

ปัญหาพระสงฆ์วางตัวไม่เหมาะสม เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม กล่าวว่า นอกจากคณะสงฆ์ที่มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ญาติโยม หรือลูกศิษย์ก็มีส่วนสำคัญ เพราะหากพระประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ญาติโยมก็เสื่อมศรัทธา และไม่เคารพ ซึ่งถือเป็นมาตรการทางสัมคมที่สำคัญยิ่งกว่า


กลับขึ้นด้านบน