WHO รับรองชุมนุมในเทศบาลน่าน "ปลอดภัยอันดับ 3" ของประเทศไทย

WHO รับรองชุมนุมในเทศบาลน่าน "ปลอดภัยอันดับ 3" ของประเทศไทย

WHO รับรองชุมนุมในเทศบาลน่าน "ปลอดภัยอันดับ 3" ของประเทศไทย

รูปข่าว : WHO รับรองชุมนุมในเทศบาลน่าน "ปลอดภัยอันดับ 3" ของประเทศไทย

WHO รับรองชุมนุมในเทศบาลน่าน องค์การอนามัยโลกให้การรับรองชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน เป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล ลำดับที่ 3 ของประเทศไทย และลำดับ 316 ของโลก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการปลอดภัยของชุมชนให้ยั่งยืน คือ พิธีรับรองชุมชนปลอดภัย และจัดสัมมนาชุมชนปลอดภัย หลังชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับสากล ลำดับที่ 3 ของประเทศไทย และลำดับ 316 ของโลก

 
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเป็นความร่วมมือของหลายเครือข่าย โดยมีโรงพยาบาลน่าน เทศบาลเมืองน่านและองค์กรชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
 
เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนร่วมวางแผน และ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก และ โรงเรียน จัดอาสาสมัครเฝ้าระวัง และ รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานประเพณีสำคัญ
 


กลับขึ้นด้านบน