พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามคำสั่ง คสช.ให้ทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามคำสั่ง คสช.ให้ทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามคำสั่ง คสช.ให้ทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

รูปข่าว : พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามคำสั่ง คสช.ให้ทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามคำสั่ง คสช.ให้ทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย วันนี้ (8 เม.ย.2558) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2558 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งมีใจความสำคัญว่า ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงาน รวมทั้งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ช่วยบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. เป็นผู้ลงนามในคำสั่งฉบับนี้ซึ่งระบุเหตุผลถึงการออกคำสั่งว่า ปัจจุบันยังมีการฝ่าฝืนกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นจำนวนมากและการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นไปอย่างไม่เคร่งครัดและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเรื่องต่างๆ เช่น การบุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่ง ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ข้อ 1 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนส่วนรวมเป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหาร โดยแจ้งความประสงค์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น รวมทั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ 3 เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ต้องดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในการบังคับใช้กฎหมาย หากขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือจะถือว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง


กลับขึ้นด้านบน