กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารติด"โคมไฟสปอร์ตไลท์" ดัดแปลงโคมไฟเบรก ไฟท้าย ถูกจับและปรับได้

กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารติด"โคมไฟสปอร์ตไลท์" ดัดแปลงโคมไฟเบรก ไฟท้าย ถูกจับและปรับได้

กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารติด"โคมไฟสปอร์ตไลท์" ดัดแปลงโคมไฟเบรก ไฟท้าย ถูกจับและปรับได้

รูปข่าว : กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารติด"โคมไฟสปอร์ตไลท์" ดัดแปลงโคมไฟเบรก ไฟท้าย ถูกจับและปรับได้

กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารติด รวมทั้งดัดแปลงไฟเลี้ยวให้มีสีสันต่าง ๆ จะถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทันที โทษสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ประชาชนที่พบเห็นแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากข้อมูลการจดทะเบียนรถ  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สะสมจนถึง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  มีจำนวนรถโดยสารทั้งสิ้น 138,146 คัน     เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 88,313 คัน รถโดยสารส่วนบุคคล จำนวน 11,300 คัน และรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 38,533 คัน ในจำนวนนี้ พบว่า มีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง เช่น รถทัวร์ รถเพื่อการทัศนาจร หรือรถรับจ้างรับส่งพนักงาน บางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ

โดยนำรถดังกล่าวไปติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ให้มีลักษณะโคมไฟเรียงกันเป็นแถวยาวที่ด้านหน้ารถและด้านท้ายรถ ทั้งตามแนวตั้งและแนวนอนจำนวนมาก รวมถึงการดัดแปลงโคมไฟต่าง ๆ เช่น โคมไฟเบรก, โคมไฟท้าย, โคมไฟเลี้ยว หรือโคมไฟหยุดแบบต่าง ๆ ให้มีสีที่ผิดไปจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่รถที่ตามหลังและสวนทางมา หรือรถบางคันติดสติ๊กเกอร์บดบังทัศนวิสัยในการมองกระจกหน้ารถ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นกระจกรถได้ชัดเจน 

 
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ส่วนควบของรถไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ติดตั้งแตรลม, ประตูฉุกเฉินใช้การไม่ได้, ไม่มีเครื่องดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามมาตรา 71 รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 
นายสมชัย กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการขนส่งห้ามติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติมโคมไฟเบรก โคมไฟเลี้ยว และโคมไฟ ส่องสว่างเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังได้ส่งผู้ตรวจการออกตรวจเข้มตามจุดต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดดังกล่าวจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย โทษสูงสุดปรับไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมทั้งบันทึกลงในประวัติผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสามารถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ส่งตรงมาที่กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 
 


กลับขึ้นด้านบน