เตือนเจ้าของรถใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง โทษผิดจับปรับ

เตือนเจ้าของรถใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง โทษผิดจับปรับ

เตือนเจ้าของรถใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง โทษผิดจับปรับ

รูปข่าว : เตือนเจ้าของรถใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง โทษผิดจับปรับ

เตือนเจ้าของรถใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถภาษาอังกฤษในไทย หรือติดแผ่นป้ายที่สั่งทำเอง โทษผิดจับปรับ กรมการขนส่งทางบกระบุการนำรถไปใช้ต่างประเทศ ต้องติดต่อขอพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย

  นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเจ้าของรถบางรายนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีหมวดอักษรและชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ เช่น HA - 753 THAILAND หรือ 3K-201 THAILAND ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้เป็นการชั่วคราว สำหรับติดรถที่ขออนุญาตนำไปใช้ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนานและกวางสี) มาใช้ในประเทศไทยด้วย โดยไม่มีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวออกเมื่อกลับถึงประเทศไทย ซึ่งที่ถูกต้องเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาไทยมาติดแทนให้ถูกต้อง โดยการฝ่าฝืนดังกล่าวมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้ง เจ้าของรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สั่งทำเองตามร้านทั่วไป ก็จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีความผิดอาญาฐานใช้เอกสารปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกด้วย ทั้งนี้ หากแผ่นป้ายชำรุดหรือสูญหาย ต้องติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนจากกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 

 
นายสมชัย กล่าวว่า สำหรับผู้ประสงค์นำรถไปใช้ในประเทศ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ต้องติดต่อขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยเสียค่าใช้จ่าย55 บาทและจะได้รับพาสปอร์ตรถภายใน 2 วันทำการ 
 
ทั้งนี้ พาสปอร์ตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุตรงตามกำหนดวันสิ้นอายุภาษีรถประจำปี โดยสามารถยื่นคำขอพาสปอร์ตรถได้ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับการยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนรถที่แสดงประเทศ  ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน โดยในส่วนกลาง ติดต่อ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ โดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 205 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 20 วัน สอบถามรายละเอียดที่ส่วนทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก  โทร. 0-2271-8714  
 


กลับขึ้นด้านบน