ผลสำรวจนโยบายแจก"แท็บเล็ต" จูงใจให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น

ผลสำรวจนโยบายแจก"แท็บเล็ต" จูงใจให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น

ผลสำรวจนโยบายแจก"แท็บเล็ต" จูงใจให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น

รูปข่าว : ผลสำรวจนโยบายแจก"แท็บเล็ต" จูงใจให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น

ผลสำรวจนโยบายแจก ผู้บริหาร ครูผู้สอน เห็นว่า แท็บเล็ต(Tablet) เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จูงใจให้เด็กสนใจการเรียนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็มีผลเสียในเรื่องสายตา/ปัญหาสุขภาพ และออกกำลังกายน้อยลง แนะควรเพิ่มเนื้อหาสาระ/แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้น

 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนที่อยู่ในข่ายของการจะได้รับการจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.4  และร้อยละ 92.5) พึงพอใจต่อนโยบายการแจกเครื่องแท็บเล็ต ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่พึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยสุดมี ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 7.5 ตามลำดับ 

 
นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเห็นว่านโยบายการแจกแท็บเล็ต มีผลดี 3 อันดับแรก ได้แก่ มีสื่อการเรียน/การสอนที่ทันสมัย จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้/สนใจการเรียนมากขึ้น (ร้อยละ 93.1  และร้อยละ 87.5)  ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 85.8  และร้อยละ 83.4)  และทำให้เด็กเรียนรู้ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์/การเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (ร้อยละ 82.5  และร้อยละ 78.9) 
 
ส่วนผลเสีย  3 อันดับแรก ได้แก่  มีปัญหาเรื่องสายตา/ปัญหาด้านสุขภาพ ออกกำลังกายน้อยลง (ร้อยละ 56.5  และร้อยละ 59.4) ไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 เพราะจะทำให้ทักษะการใช้มือเขียนไม่เป็น (ร้อยละ 53.6  และร้อยละ 53.2)  และมีโอกาสอยู่ในโลกไซเบอร์มาก ทำให้ขาดมนุษย์สัมพันธ์/ลดการเล่นกับเพื่อนๆ  (ร้อยละ 45.0  และร้อยละ 44.6)
 
ทั้งนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้แท็บเล็ตให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ควรเพิ่มเนื้อหาสาระ/แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้น  ควรแจกแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ  และจัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้เพิ่มเติม เป็นต้น
 


กลับขึ้นด้านบน