สมาคมโรงสีข้าวไทย แถลงการตรวจสอบโรงสี และโกดังกลางของ จนท.

สมาคมโรงสีข้าวไทย แถลงการตรวจสอบโรงสี และโกดังกลางของ จนท.

สมาคมโรงสีข้าวไทย แถลงการตรวจสอบโรงสี และโกดังกลางของ จนท.

รูปข่าว : สมาคมโรงสีข้าวไทย แถลงการตรวจสอบโรงสี และโกดังกลางของ จนท.

สมาคมโรงสีข้าวไทย แถลงการตรวจสอบโรงสี และโกดังกลางของ จนท. สมาคมโรงสีข้าวไทย แถลงการณ์กรณี การตรวจสอบโรงสี และโกดังกลางของ จนท.เมื่อ 27 มิ.ย.56 พบความผิดปกติเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียกับจำนวนโรงสีข้าว และปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

สมาคมโรงสีข้าว แถลงการณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย มีมติให้ออกแถลงการณ์ ดังนี้ หลังจากรัฐบาลดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา และเกิดความกังวลสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการรับจำนำที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่า มีการขาดทุนเป็นเงินจำนวนมาก จนมีการส่งทีมเข้าตรวจสต็อกโรงสีข้าว และโกดังกลางกว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
และผลการตรวจปรากฏว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียกับจำนวนโรงสีข้าว และปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนั้น แสดงว่าการเข้าร่วมโครงการรับจำนำของโรงสี ไม่มีนัยยะที่ทำให้เกิดความเสียหาย แก่โครงการรับจำนำ ซึ่งดรงสีข้าว ก็เห็นด้วยกับการตรวจสอบลักษณะนี้
 
สมาคมโรงสีข้าวในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการโรงสีข้าวทั่วประเทศ มีจุดยืนอย่างมั่นคงในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ไม่เห็นด้วยกับการทุจริตทุกรูปแบบของโรงสีข้าว ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และไม่เป็นสมาชิก ในการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และการประกอบธุรกิจปกติ รวมถึงไม่สนับสนุนการทุจริตในขบวนการรับจำนำทุกขั้นตอน
 
อนึ่งการตรวจสอบสต็อกข้าวของโรงสีนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ การตรวจสอบสต็อกของเจ้าหน้าที่ ที่คลาดเคลื่อนไปจากเอกสาร ยกตัวอย่าง กรณีที่ตรวจสอบแล้ว มีปริมาณข้าวเกินจากตัวเลขทางบัญชี (ขป.1) โรงสีก็จะถูกกล่าวหาว่า โรงสีนั้น เตรียมการทุจริตโดยไม่เปิดโอกาสให้โรงสีชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ
 
หรือกรณี สูตรคำนวณปริมาณข้าวเปลือก ไม่สอดคล้องกับสภาพข้าวเปลือกในปัจจุบัน อันมีผลให้ปริมาณข้าวเปลือกในโรงสีน้อยกว่าปริมาณที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ปริมาณข้าวเปลือกคลาดเคลื่อนไป
 
ยิ่งกว่าน้้่น ในการเข้าตรวจสอบสต็อกที่ผ่านมา ไม่มีการชี้แจงถึงหลักการ และวิธีการ ขั้นตอนในการตรวจสอบ ทั้งที่โรงสีข้าวเป็นคู่สัญญา และเป็นองค์กรที่รัฐบาลใช้เป็ฯกลไกที่สำคัญในการทำโครงการับจำนำฯ ซึ่งโรงสีข้าว เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับอาชีพ หรือธุรกิจอื่นๆ ทั่วไป จึงมีผลให้สังคมมองภาพพจน์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในทางลบ
 
สมาคมฯ จึงอยากชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า การเข้าตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกในโรงสีข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ผ่านมานั้น โรงสีข้าวส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวนา และสังคมเป็นสำคัญ ซึ่งการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล สมาคมโรงสีข้าว ไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ แต่กับต้องมารับผลกระทบของการกระทำของโรงสีข้าวบางรายที่ทำผิด
สมาคมโรงสีข้าว ขอสนับสนุน ให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบโครงการรับจำนำ อย่างสม่ำเสมอแและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อ่านเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำ ด้วยสมาคมโรงสีข้าว ไม่มีอำนาจในการให้คุณและโทษกับโรงสีข้าว ที่เข้าร่วมโครการรับจำนำ


กลับขึ้นด้านบน