เปิดงานรับผิดชอบรัฐมนตรี"ยิ่งลักษณ์ 5 "

เปิดงานรับผิดชอบรัฐมนตรี"ยิ่งลักษณ์ 5 "

เปิดงานรับผิดชอบรัฐมนตรี"ยิ่งลักษณ์ 5 "

รูปข่าว : เปิดงานรับผิดชอบรัฐมนตรี"ยิ่งลักษณ์ 5 "

เปิดงานรับผิดชอบรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแล พล.ต.อ.ประชารับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วันนี้ (2 ก.ค.) ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมอบหน้าที่ให้รองนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับ ดังนี้ 1.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล 2.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 3.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก 4.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 5.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 6.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา และ 7.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งส่วนราชการให้อยู่ภายใต้การดูแลของรองนายกรัฐมนตรี และรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้นายสุรพงษ์ ได้รับมอบหมายให้กำกับอำนาจราชการแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย การลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานอภัยโทษ และการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ส่วนของอำนาจหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาสสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกี่ยวกับกฎหมายการหมายการสถาปนาพระอิศสริยายศ อิสริยศักดิ์หรือ สมนะศักดิ์ การแต่งตั้งในกรณีที่มีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับกระทรวง และกรม เอกอัคราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และคณะกรรมกรที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ รวมทั้งการพระราชทานยศทหาร ตำรวจชั้นนายพล การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรแก่พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และการพระราชทานเสื้อผ้าพระราชอิสริยาภรณ์ประจำปี การสถาปนาความสัมพนธ์ทางการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการประกาศใช้การตกลงระหว่างประเทศ

ด้านนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ได้รับมอบหมายงานในส่วนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น

ด้าน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ได้มอบหมายในส่วนกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ด้านนายปลอดประสพ สุรัสวดี รับผิดชอบงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรมหาชนและหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณแต่ยกเว้นการอนุมัติงบประมาณในอำนาจของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ด้านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ได้รับมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายก ในส่วนกระทรวงพัฒนาความมั่นคงและทรัพยากรของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ได้รับมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายก ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเว้นกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น

ด้านนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะศูนย์บริการประชาชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สถาบันธนาคารบริหารจัดการที่ดินองค์การมหาชน และบริษัทอสมท.จำกัด มหาชน เป็นต้น

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รับผิดชอบงานในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองให้ท้องถิ่นและสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

ส่วนนายกรัฐมนตรีจะกำกับบริหารราชการดังนี้ 1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.กรมประชาสัมพันธ์ 3.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 4.สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 5.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


กลับขึ้นด้านบน