เกษตรกรพิษณุโลก และโครงการจัดโซนนิ่งปลูกพืช

เกษตรกรพิษณุโลก และโครงการจัดโซนนิ่งปลูกพืช

เกษตรกรพิษณุโลก และโครงการจัดโซนนิ่งปลูกพืช

รูปข่าว : เกษตรกรพิษณุโลก และโครงการจัดโซนนิ่งปลูกพืช

เกษตรกรพิษณุโลก และโครงการจัดโซนนิ่งปลูกพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังจัดโซนกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาระบบการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกเห็นด้วย แต่สิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยน และทำอย่างหลากหลาย จึงจะมีรายได้ตลอดทั้งปี

ทุกๆ วันนายลักษณ์ คุณสวัสดิ์ ชาวนาบ้านคลองสิบบาท ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะเก็บถั่วฝักยาวส่งขายให้กับพ่อค้าที่เดินทางมารับซื้อที่สวน หลังปรับที่นากว่า 7 ไร่มาปลูกถั่วฝักยาว มะระ และข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยทำให้มีรายได้วันละ 2,000 บาท แต่หากเข้าหน้าฝนก็จะทำนาอีกครั้งหมุนเวียนกันไปทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

แม้ขณะนี้รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะให้ขับเคลื่อนโครงการบริหารพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) เพื่อให้การทำเกษตรมีคุณภาพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนายลักษณ์ เห็นด้วย แต่ที่สำคัญคือตัวเกษตรกรต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพื่อความอยู่รอด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยล่าสุดได้ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อนำร่องพื้นที่เป้าหมาย 20 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวที่ปัจจุบันราคาตกต่ำแต่พืชพลังงานทดแทนอย่างอ้อยมีความต้องการสูง เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาปลูกพืชไม่สมกับพื้นที่จำนวนมาก

ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของดินกับปัจจัยความต้องของพืชแต่ละชนิดตามสภาพการเพาะปลูก ขั้นตอนต่อไปจะจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกร
 


กลับขึ้นด้านบน