ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของ ไทย ลาว และเวียดนาม

ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของ ไทย ลาว และเวียดนาม

ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของ ไทย ลาว และเวียดนาม

รูปข่าว : ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของ ไทย ลาว และเวียดนาม

ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของ ไทย ลาว และเวียดนาม คุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวะที่ไม่เท่าเทียมกัน ของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน อย่าง ไทย ลาว และเวียดนาม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากำลังคนมีฝีมือ เพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ของทั้ง 3 ประเทศ จึงถือเป็นความพยายามหนึ่ง ที่จะทำให้การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในภูมิภาคนี้ได้มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการไฟฟ้า ร.ร.เทคนิคและวิชาชีพแขวงคำม่วน ประเทศลาว ตั้งใจเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ที่ครูสอนเสริมให้ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ การได้เรียนรู้กับเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นสิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการ จึงหวังว่า หากได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถาบันอาชีวะในไทย จะยิ่งทำให้พวกเขามีประสบการณ์มากขึ้น

คุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ที่ไม่ทัดเทียมกัน ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนากำลังคนในภูมิภาคนี้ ไทย และลาว จึงร่วมกันจัดทำความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอาชีวะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถาบันอาชีวะในลาว โดยนำร่องในสาขาเทคโนโลยี อิเล็คทรอนิกส์ ช่างยนต์ และการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะ ประสบการณ์ พัฒนาการสอนของครู และหลักสูตร รวมถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับประเทศเวียดนาม นายกาว เวียด ย๋ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิง เวียดนาม ตอบรับการดำเนินการนี้ แต่ต้องกำหนดแนวทางร่วมมือกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นเพียงการทัศนศึกษาของครู และนักเรียนจาก 3 ประเทศเท่านั้น ขณะที่หัวหน้ากรมอาชีวศึกษา ลาว ก็เชื่อว่า นี่เป็นโอกาสสำคัญ เพื่อสร้างคุณภาพอาชีวศึกษาให้ทัดเทียมกัน

จุดเด่นทางการศึกษาที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นทางออกและวิธีการที่ดีที่สุด เพราะผลพลอยได้ในอนาคต คือการมีแรงงานคุณภาพในกลุ่มประเทศภูมิภาคนี้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ค่านิยมที่มองกันว่าอาชีวศึกษา ไม่ใช่การศึกษาชั้นสูงเหมือนสายสามัญ ทำให้ทั้ง 3 ประเทศจึงพบสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ที่ร้อยละ 35 เท่านั้น การพัฒนาอาชีวศึกษาให้ไปสู่วิชาชีพชั้นสูง อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นอีกแนวทางสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน