เปิดตลาดแรงงานฝีมือขั้นสูง กับความร่วมมือพัฒนาฝีมือมือ 3 ประเทศ

เปิดตลาดแรงงานฝีมือขั้นสูง กับความร่วมมือพัฒนาฝีมือมือ 3 ประเทศ

เปิดตลาดแรงงานฝีมือขั้นสูง กับความร่วมมือพัฒนาฝีมือมือ 3 ประเทศ

รูปข่าว : เปิดตลาดแรงงานฝีมือขั้นสูง กับความร่วมมือพัฒนาฝีมือมือ 3 ประเทศ

เปิดตลาดแรงงานฝีมือขั้นสูง กับความร่วมมือพัฒนาฝีมือมือ 3 ประเทศ ปัจจุบันตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม ยังคงขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือขั้นสูง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าตอบแทนของแรงงานระดับอาชีวศึกษาที่ต่ำกว่าผู้จบปริญญาตรี ทำให้มีผู้สนใจเลือกเรียนสายอาชีพค่อนข้างน้อย แต่ความร่วมมือกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาระดับฝีมือแรงงานอาชีวะของทั้ง 3 ประเทศ จะช่วยยกระดับค่าตอบแทนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีคนเรียนในสายอาชีพมากขึ้น

ความร่วมมือของประเทศไทยลาว และเวียดนาม เพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เป็นเหตุผลหลักเพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนให้ได้แรงงานคุณภาพ รองรับตลาดงานที่เปิดกว้างเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 
แต่ปัจจุบันตลาดแรงงานของไทยยังขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือขั้นสูง เช่นเดียวกับลาว และเวียดนาม โดยเฉพาะสาขาด้านช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ขณะที่สายงานระดับล่าง ก็ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเลือกเรียน
 
ปัญหาค่าตอบแทนเป็นอีกเหตุผลที่เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชื่อว่า มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียน ทำให้ทั้ง 3 ประเทศ มีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะค่อนข้างต่ำ เนื่องจากแรงงานระดับ ปวช. ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าระดับปริญญาตรี กว่าครึ่งหนึ่ง เช่น ปริญญาตรีของไทยได้ค่าตอบแทนอยู่ที่ 15,000 บาท แต่ปวช.ได้เพียง 9,000 บาท
 
นอกจากคุณภาพในการผลิตแรงงานมีฝีมือที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการแล้ว การพัฒนาทักษะแรงงานทั้งเชิงเทคนิค และภาษาก็ถือว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะสายงานด้านการท่องเที่ยว
 
คาดการณ์กันว่าในอีก 2 ปี สายงานด้านช่างสำรวจ สถาปนิก วิศวะ นักบัญชี และการท่องเที่ยว จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมาก ดังนั้นความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของทั้ง ไทย ลาว และเวียดนาม จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการผลิตกำลังคน และเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน