"นักวิชาการ-แรงงาน"ย้ำปรับโครงสร้างประกันสังคม

"นักวิชาการ-แรงงาน"ย้ำปรับโครงสร้างประกันสังคม

"นักวิชาการ-แรงงาน"ย้ำปรับโครงสร้างประกันสังคม

รูปข่าว : "นักวิชาการ-แรงงาน"ย้ำปรับโครงสร้างประกันสังคม

นักวิชาการและเครือข่ายแรงงาน ระบุสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการร่างกฎหมายประกันสังคมวาระ 1 ที่เสนอโดยประชาชน เป็นการทำผิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ปฏิเสธสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมย้ำการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเป็นนิติบุคคลก็เพื่อการตรวจสอบได้

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพิจารณากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมและเครือข่ายแรงงาน ร่วมกันหารือร่างกฎหมายประกันสังคม ที่ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,264 คน ร่วมเสนอ หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม มีมติไม่รับร่างหลักการกฎหมายดังกล่าว

ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า การที่ไม่รับหลักการกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน ไม่เพียงเป็นการปฏิเสธสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง แต่ยังเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย และอาจทำให้ประชาชนขาดความถือเชื่อต่อสถาบันรัฐสภาได้

พร้อมย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสำนักงานประกันสังคม จากหน่วยราชการเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยอยู่ภายใต้กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคงอำนาจทางมหาชน เพื่อบังคับใช้กฎหมายและบริหารกองทุนประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมเสวนาให้ความเห็นว่า ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมต้องไม่เป็นข้าราชการ แต่ต้องมาจากการสรรหาของคณะกรรรมการประกันสังคม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานกรรมการประกันสังคม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาความล่าช้าในการบริหารงาน และคุ้มครองประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน