ผลวิจัยพบคนไทยมีแนวโน้มทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น

ผลวิจัยพบคนไทยมีแนวโน้มทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น

ผลวิจัยพบคนไทยมีแนวโน้มทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น

รูปข่าว : ผลวิจัยพบคนไทยมีแนวโน้มทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น

ผลวิจัยพบคนไทยมีแนวโน้มทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น ผลวิจัยพบแนวโน้มคนไทยทุกระดับ ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในประเทศมากขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ใช้อำนาจของรัฐ ขาดจิตสำนึกต่อหน้าที่ มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ส่วนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็ว

การเสวนาหัวข้อ " สร้างทิศทางใหม่ สังคมไทยใส่ใจความซื่อตรง " ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า แม้ผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กร เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประจำปี 2555 เผยอันดับไทยตกลงมาอยู่ที่ 88 จากปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 80 ซึ่งในระดับประเทศ ถือว่าน่ากังวล เพราะผลวิจัยจากการสำรวจ พบแนวโน้มคนไทยยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น

ขณะที่แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ซึ่งจัดทำโดยศูนย์คุณธรรม ( องค์การมหาชน ) ร่วมกับ 25 ภาคีเครือข่าย ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร

นอกจากนี้ ผู้ใช้อำนาจรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐบางคน ใช้อำนาจ และความเก่ง ในทางที่ไม่ถูกต้อง แม้จะมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่

ขณะที่ผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐ หรือ ผู้ใช้อำนาจรัฐ ควรเป็นแบบอย่างของความซื่อตรงต่อหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นที่ตั้ง มากกว่าแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว และปลุกจิตสำนึกเยาวชน ให้รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ด้านศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย เดือนมิถุนายน 2556 พบขึ้นอยู่ที่ระดับ 41 เพิ่มขึ้นจากระดับ 39 โดยมีประชาชนกว่าร้อยละ 74 เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชั่นมีความรุนแรงมากขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ กล่าวว่า ผลสำรวจยังระบุว่า ภาคเอกชนกว่าร้อยละ 78 ยังต้องการจ่ายเงินพิเศษ ให้กับข้าราชการ และนักการเมือง ที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญา ในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยส่วนใหญ่จ่ายในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งจากการประเมินมูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2556 มีงบประมาณรายจ่ายกว่า 2.4 ล้านล้านบาท จะสูญเสียเงินมาก 23,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่กังวลการคอร์รัปชั่นในโครงการรับจำนำข้าวมากที่สุด รองลงมาคือโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท จึงต้องการให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูล ราคากลางและทีโออาร์ เพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน