สมัชชาคุณธรรม เรียกร้องรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนักการเมืองคอรัปชัน

สมัชชาคุณธรรม เรียกร้องรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนักการเมืองคอรัปชัน

สมัชชาคุณธรรม เรียกร้องรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนักการเมืองคอรัปชัน

รูปข่าว : สมัชชาคุณธรรม เรียกร้องรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนักการเมืองคอรัปชัน

สมัชชาคุณธรรม เรียกร้องรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับนักการเมืองคอรัปชัน มีความเห็นจากเวทีเสวนาสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระบุให้หน่วยงานรัฐ ควรมีกฏหมายเอาจริงกับนักการเมือง หรือ พรรคการเมือง ที่กระทำผิดคุณธรรม จริยธรรม อย่างเด็ดขาด และเร่งเปลี่ยนทัศนคติของคนต่อการทุจริตคอรัปชัน

ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ปลุกจิตสำนึกใหม่ สังคมไทยซื่อตรง " บอกว่า ขณะนี้สังคมไทยกำลังประสบกับวิกฤติด้านคุณธรรม-จริยธรรม ทุกระดับสังคมมีแนวโน้มเกิดทุจริตเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่ง มองเรื่องเหล่านี้ว่า ไม่เกี่ยวกับตัวเอง และมีทัศนคติว่า โกงกินบ้างไม่เป็นไร ขอให้มีผลงาน จึงยอมต่อการทุจริตคอรัปชัน โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง และชอบธรรม

ดังนั้นหากปล่อยปละละเลย เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นวาระแห่งชาติ จะส่งผลให้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของสังคม ยิ่งตกต่ำลง ทั้งนี้เห็นว่า หน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมควรเร่งจัดการปัญหา และดำเนินการกับบุคคลที่กระทำผิด รวมทั้ง ส่งเสริมให้คนทำความดี มีความซื่อตรงซื่อสัตย์ และรู้รับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม

ขณะที่การเสวนา "การเมือง คู่คุณธรรม เพียงเพ้อฝัน หรือ สรรสร้างได้" ยอมรับว่า นักการเมือง และพรรคการเมือง มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญ หรือ เสื่อมถอย และเห็นว่า สถาบันการเมือง ควรเป็นแบบอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับสังคม นอกจากนี้ หากพบกลุ่มบุคคลทางการเมือง กระทำผิดคุณธรรม จริยธรรม ควรมีบทลงโทษที่เด็ดขาด ห้ามกลับเข้าสู่วงการอีกต่อไป


กลับขึ้นด้านบน