ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงนามปฏิญญาคุณธรรม

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงนามปฏิญญาคุณธรรม

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงนามปฏิญญาคุณธรรม

รูปข่าว : ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงนามปฏิญญาคุณธรรม

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงนามปฏิญญาคุณธรรม ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ลงนามปฏิญญาขับเคลื่อนประเทศ สู่สังคมแห่งความซื่อสัตย์ ปราศจากคอร์รัปชั่น ตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปี 2557-2559 และเร่งปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม และจริยธรรม

องค์กรภาคียุทธศาสตร์ 25 องค์กร และผู้แทนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 7 องค์กร ร่วมลงนามปฏิญญาคุณธรรม ประจำปี 2556 และประกาศเจตนารมณ์ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปี 2557-2559 และส่งมอบให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนจากรัฐบาล

สาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้ ทุกภาคส่วน จะร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงให้เกิดขึ้นในสังคม  เชิดชูบุคคล รวมทั้ง องค์กรที่เป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรม  โดยจะจัดทำรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในสังคม เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมสู่ผลปฏิบัติระยะยาว

นอกจากนี้ นายพงศ์เทพ รองนายกรัฐมนตรี ยังปาฐกถาพิเศษเรื่อง รัฐบาลกับการส่งเสริมสังคมคุณธรรม โดยกล่าวว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรมของเครือข่ายสังคมคุณธรรม ทำให้รับรู้สถานการณ์ปัญหาในสังคมอย่างรอบด้าน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มแก้ปัญหา นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม

ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติ และเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชน ไม่เพียงเฉพาะในห้องเรียน แต่ต้องให้เด็กปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
 


กลับขึ้นด้านบน