เอกชน-พลเมือง จัดเวทีระดมความคิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี

เอกชน-พลเมือง จัดเวทีระดมความคิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี

เอกชน-พลเมือง จัดเวทีระดมความคิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี

รูปข่าว : เอกชน-พลเมือง จัดเวทีระดมความคิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี

เอกชน-พลเมือง จัดเวทีระดมความคิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี การขยายตัวของเมืองส่งผลให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้น จนเกิดปัญหาการรุกล้ำลำน้ำ และพื้นที่แก้มลิง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุดองค์กรเอกชนและภาคพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีระดมความคิด เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเอง

การถมที่ บริเวณรอบถนนเลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อก่อสร้างห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการหลายแห่ง สะท้อนให้เห็นถึงภาพการขยายตัวของเมือง ที่กลุ่มทุนเริ่มจับจองพื้นที่เพื่อขยายธุรกิจของตัวเอง ระดับความสูงของการถมที่แต่ละแห่ง ซึ่งสูงกว่า 2 เมตร ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบข้างเริ่มกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากการถมที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รับน้ำหรือพื้นที่แก้มลิง
   
ปัญหาการถมที่ หรือการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยไม่มีการควบคุมเป็นหนึ่งในปัญหาซึ่งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จ.อุบลราชธานี นำมาเสนอในโครงการเวทีสาธารณะ การจัดการตนเองของคนอุบลราชธานี ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี ที่พบในปัจจุบันคือลำมูลน้อยซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำปะปาเน่าเสีย การถมดิน และปัญหาผังเมือง
   
การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาลำมูลน้อยเน่าเสีย และการถมที่ขวางทางน้ำในจ.อุบลราชธานี นักวิชาการด้านผังเมือง เผยว่า คนในชุมชนรวมถึงท้องถิ่นควรมีส่วนร่วม เนื่องจากปัจจุบันผังเมืองรวมจ.อุบลราชธานีหมดอายุ และอยู่ระหว่างการจัดทำผังเมืองใหม่ทำให้กลุ่มทุนอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเข้าไปครอบครองพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีเขียวตามผังเมืองเดิม และปรับพื้นที่เพื่อสร้างสถานประกอบการ
   
การระดมความเห็นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานี เป็นความพยายามขององค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ และพลเมืองในพื้นที่ หลังเห็นว่าการขยายตัวของเมืองเริ่มส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากนี้จะรวบรวมปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดเป็นแผนแม่บทในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจ.อุบลราชธานีในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน