ศาลพิษณุโลกพิพากษาตัดสินชาวบ้านอ.แม่สอด จ.ตาก ชนะคดี "แคดเมี่ยม" รั่วไหล

ศาลพิษณุโลกพิพากษาตัดสินชาวบ้านอ.แม่สอด จ.ตาก ชนะคดี "แคดเมี่ยม" รั่วไหล

ศาลพิษณุโลกพิพากษาตัดสินชาวบ้านอ.แม่สอด จ.ตาก ชนะคดี "แคดเมี่ยม" รั่วไหล

รูปข่าว : ศาลพิษณุโลกพิพากษาตัดสินชาวบ้านอ.แม่สอด จ.ตาก ชนะคดี "แคดเมี่ยม" รั่วไหล

ศาลพิษณุโลกพิพากษาตัดสินชาวบ้านอ.แม่สอด จ.ตาก ชนะคดี ศาลปกครองพิษณุโลกพิพากษาให้ชาวบ้าน 3 ตำบล ในอ.แม่สอด จ.ตาก ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ และสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ชนะคดี ที่ร่วมกันฟ้องร้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และอีกหลายหน่วยงาน โดยให้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ตัวแทนชาวบ้าน 3 ตำบล ในอ.แม่สอด จ.ตาก เดินทางมายัง ศาลปกครองพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่ กลุ่มชาวบ้าน ร่วมกับ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ยื่นฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแคดเมียมในพื้นที่

 
นำโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และอีกหลายหน่วยงาน ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ และใช้อำนาจอนุญาต ให้มีเหมืองแร่สังกะสีในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จนเกิดการแพร่กระจายของสารแคดเมียม ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และวิถีชีวิต
 
ศาลปกครองพิษณุโลกมีคำพิพากษาให้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ วันคดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง


กลับขึ้นด้านบน