ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯ57 ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการส่อทุจริต

ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯ57 ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการส่อทุจริต

ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯ57 ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการส่อทุจริต

รูปข่าว : ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯ57 ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการส่อทุจริต

ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบฯ57 ตั้งข้อสังเกตหลายโครงการส่อทุจริต วันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ใช้เวลากว่า 16 ชั่วโมงในการอภิปราย นอกจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน จะอภิปรายปรับลดงบประมาณลงแล้ว ยังตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของรัฐสภาในหลายโครงการที่ส่อไปในทางทุจริต

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (14 ส.ค.2556) เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ สลับกันขึ้นอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ ส่วนใหญ่ขอปรับลดร้อยละ 5-10 โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาของรัฐบาลในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าว รวมไปถึงปัญหาการกระจายงบประมาณรายจังหวัด การจัดเก็บภาษีไม่ตรงตามเป้า และปัญหาวินัยการคลังของรัฐบาล พร้อมให้เหตุผลการปรับลดว่าการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และมีปัญหาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลถึงปัญหาพืชเกษตรราคาตกต่ำ ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้ ส.ส.ฝ่ายค้านยกตัวอย่างการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภาในหลายโครงการที่ขาดความเหมาะสม และอาจส่อไปในทางทุจริต ด้วยการตั้งงบไว้สูงเกินจริง ทำให้นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ลุกขึ้นชี้แจงและปฏิเสธความเกี่ยวข้อง โดยระบุว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ถูกตั้งเรื่องก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง โดยพร้อมให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ

และในเวลา 01.00 น. ก่อนจะปิดประชุมสภาฯเกิดความวุ่นวายขึ้น เมื่อนายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายเสนอขอปรับลดงบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยอ้างว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายไม่ชอบธรรม และควรลาออก ซึ่งจะสามารถใช้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2556 แทนได้

ด้านส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ประท้วงขอให้นายบุญยอด ถอนคำแปรญัตติในมาตรา 3 และใช้สิทธิอภิปรายรายมาตราแทน จนเกิดการโต้เถียงขึ้นจากส.ส.ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งในที่สุดประธานในที่ประชุมยุติปัญหาความวุ่นวาย ด้วยการอนุญาตให้นายบุญยอด อภิปรายต่อ และให้มีการลงมติในมาตรา 3 ภาพรวมงบประมาณ โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างฯ ของกรรมาธิการที่ไม่มีการแก้ไข พร้อมกับปิดประชุมในเวลาประมาณ 02.00 น. และนัดประชุมใหม่ ในเวลา 09.00 น. (15 ส.ค.2556)

ทั้งนี้วิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นตรงกันให้ขยายกรอบเวลาการประชุมจาก 2 วัน เป็น 3 วัน เพื่อให้เสร็จสิ้นในวันที่ 16 ส.ค.2556
 


กลับขึ้นด้านบน