สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ออกประกาศฉบับที่ 5

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ออกประกาศฉบับที่ 5

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ออกประกาศฉบับที่ 5

รูปข่าว : สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ออกประกาศฉบับที่ 5

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ออกประกาศฉบับที่ 5 สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ออกประกาศฉบับที่ 5 ชี้แจงรายละเอียด และช่องทางในการส่งคนไทยในอียิปต์ กลับมายังประเทศไทย หลังเกิดเหตุรุนแรงทางการเมืองของอียิปต์

สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศฉบับที่ 5 ดังนี้
 
ประกาศสำคัญ ฉบับที่ 5
 
1. วันนี้ อาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 56 สมาคมฯ และ สอท. ได้ร่วมกันส่ง นศ. และคนไทยในอียิปต์ กลับประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 615 คน แบ่งเป็นสองเที่ยวบิน เที่ยวบินแรก 320 คน และเที่ยวบินที่สอง 295 คน
 
2. สมาคมฯ จะเปิดรับรายชื่อชุดที่ 2 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(จันทร์ ที่ 19 - พฤหัสบดี ที่ 22 ส.ค. 56) ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะกลับประเทศไทยพร้อมกับเที่ยวบินต่อไป ให้รีบส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่สมาคมฯภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 ส.ค. 56
 
* ชื่อ ภาษาไทย+อังกฤษ (ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของท่าน)
* หมายเลขพาสปอร์ต 
* เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
* ชื่อชมรมที่ท่านสังกัด (หากมี)
 
3. หากใครที่ไม่ส่งข้อมูลมาให้กับทางสมาคมฯ ภายในวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้น กรณีที่ท่านเสียสิทธิ์การเดินทางอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางสมาคมฯ
 
4. ใครที่ส่งรายชื่อ และข้อมูลต่างๆ มา หลังจากที่มีการปิดรับรายชื่อชุดที่ 1 และก่อนที่จะมีการออกประกาศฉบับนี้ สมาคมฯถือว่าการแจ้งดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และให้บุคคลดังกล่าวแจ้งข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยให้แจ้งรายชื่อ และข้อมูลต่างๆที่สมาคมฯต้องการไปในกล่องข้อความ facebook : Habeebullah Islam เท่านั้น ส่วนใครที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อชุดที่ 1 แต่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ 1 และ 2 สมาคมฯถือว่ารายชื่อดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และให้บุคคลดังกล่าวนั้นแจ้งชื่อเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้จัดอยู่ในรายชื่อชุดที่ 2
 
5. ก่อนที่ท่านจะส่งรายชื่อ และข้อมูลต่างๆ มานั้น ให้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนว่า ท่านมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจริงๆ หากท่านใดที่ส่งชื่อมาแล้วและขอถอนตัวออกจากบัญชีรายชื่อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต่อมาก็จะขอเพิ่มชื่อกลับเข้ามาอีกครั้ง สมาคมฯจะไม่ยอมรับชื่อของท่าน จนกว่าการดำเนินการของเที่ยวบินที่ 3 จะเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากการกระทำเช่นนี้ สร้างความวุ่นวายและความยากลำบากแก่ผู้ปฏิบัติงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อส่วนรวมด้วย 
 
6. สมาคมฯ ขอยืนยันว่าเที่ยวบินต่อไป (เที่ยวบินที่ 3) จะบินมารับท่านกลับไทยอย่างแน่นอน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาคมฯ ในการเก็บรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ประสงค์จะกลับไทย สมาคมฯจึงจำเป็นต้องกำหนดวัน และเวลา ปิดรับรายชื่อ ดังที่ได้แจ้งไปแล้วในข้อที่ 2 หลังจากนั้นสมาคมฯ จะทำการส่งรายชื่อที่รวบรวมได้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด ส่งให้กับ สอท. และ กต. เพื่อใช้พิจารณาอนุมัติเที่ยวบินที่ 3 โดยวันและเวลาของการเดินทาง สมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป
 
7. ในช่วงนี้ให้สมาชิกทุกๆท่านติดตามการประกาศของสมาคมฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง


กลับขึ้นด้านบน