ต้นแบบการลงทุนด้านสุขภาพ ในอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ต้นแบบการลงทุนด้านสุขภาพ ในอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ต้นแบบการลงทุนด้านสุขภาพ ในอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปข่าว : ต้นแบบการลงทุนด้านสุขภาพ ในอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ต้นแบบการลงทุนด้านสุขภาพ ในอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ชาวบ้านต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กว่าร้อยละ80 ประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางจำหน่ายสู่ตลาดทั่วประเทศ สร้างรายได้แต่ละครัวเรือนปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 ต้นแบบการลงทุนด้านสุขภาพ ที่จะให้นักวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค.2556

ชาวบ้านหนองหว้าเหลือง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กับกิจวัตรประจำวันเก็บเห็ดฟาง ภายในโรงเรือน เพื่อให้ทันไปส่งที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาง ซึ่งจะเปิดรับผลผลิตเพียงแค่ช่วงเช้าและบ่ายของแต่ละวัน

นายศักดิ์สุรเดช พงษ์สีดา 1 ในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฟาง เผยว่าเปลี่ยนมาทำอาชีพเพาะเห็ดฟางนานร่วมปีแล้ว จนกลายเป็นอาชีพหลัก รายได้แต่ละเดือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท  ซึ่งคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่ลงทุนไป และภูมิใจที่ผลผลิต ปลอดจากสารพิษ สิ่งสำคัญกว่านั้น คือการได้อยู่กับคนในครอบครัว โดยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น

ชาวตำบลบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง จำหน่ายสู่ตลาดทั่วประเทศ โดยรวมตัวจัดตั้งเป็นสถาบันจัดการเงินทุนชุมชน เชื่อมโยงสู่สวัสดิการของชุมชน ภายใต้แนวคิด รวมกันผลิต รวมกันซื้อ รวมกันขาย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการออมของสมาชิกภายในกลุ่มด้วย

ในแต่ละวันสมาชิกสามารถผลิตเห็ดฟางส่งจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัม แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ที่ต้องการมากถึง 3,000 กิโลกรัม ขณะนี้กลุ่มฯ มีเงินหมุนเวียนแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท

การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสุขภาพด้วยระบบบริหารจัดการท้องถิ่น ที่เน้นการส่งเสริมการจัดการตนเองของชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน นอกจากสร้างแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ผลพลอยได้ ยังส่งผลต่อสุขภาวะทางกายและใจให้กับคนในชุมชน

โดยต.บ้านซ่องอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 4 เส้นทาง ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ซึ่งสะท้อนการลงทุนทางสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้นของคนในประเทศ ในการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21


กลับขึ้นด้านบน