ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาราคายางพารา ชี้่รัฐควรวางแผนรอบด้าน

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาราคายางพารา ชี้่รัฐควรวางแผนรอบด้าน

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาราคายางพารา ชี้่รัฐควรวางแผนรอบด้าน

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาราคายางพารา ชี้่รัฐควรวางแผนรอบด้าน

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ปัญหาราคายางพารา ชี้่รัฐควรวางแผนรอบด้าน ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่าการแก้ปัญหายางพารา ภาครัฐต้องวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การแก้ปัญหารอบด้าน และยั่งยืน ขณะเดียวกันวันนี้ (26 ส.ค.2556) ราคายางพาราแผ่นดิบ ปรับสูงขึ้นถึง 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่า เป็นผลทางจิตวิทยา ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ชาวสวนยางชุมนุมปิดถนนประท้วง ที่จ.นครศรีธรรมราช ทำให้นายทุนวางแผนซื้อยางล่วงหน้า เพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาล

ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดกลางยางพาราสงขลาในวันนี้ขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 78 บาท จากที่เคยซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา( 23 ส.ค.2556)  ซึ่งการปรับขึ้นถึง 3 บาทในเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นราคาที่ปรับขึ้นค่อนข้างมากเพราะปกติในแต่ละวันราคาจะปรับขึ้นหรือต่ำลงเพียงแค่ไม่กี่สิบสตางค์เท่านั้น

ราคายางพาราที่ปรับขึ้นในช่วงนี้มีการวิเคราะห์ ว่าเป็นผลทางจิตวิทยาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ชาวสวนยางชุมนุมปิดถนนประท้วงที่จ.นครศรีธรรมราช ทำให้นายทุนมีการวางแผนซื้อยางล่วงหน้าเพื่อรองรับมาตรการของรัฐบาล

ทางออกในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับราคายางพารา ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าควรแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือระยะสั้นหรือในช่วงเฉพาะหน้าในขณะนี้ รัฐควรเข้ามาสนับสนุนหรือรับประกันราคา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ซึ่งต้องตกลงเงื่อนไขโดยที่รัฐและชาวสวนยางยอมรับได้ ระยะกลางรัฐต้องเข้าการสนับสนุนเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างเช่นต้นกล้าพันธุ์ยาง ควบคู่ไปกับการควบคุมเรื่องพื้นที่ปลูก ส่วนในระยะยาวต้องมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา ไปพร้อมกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศที่มีการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบสูงถึงเกือบร้อยละ 90

ส่วนแนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางไทยในอนาคตนั้น ผู้เชี่ยวชาญยางพาราระบุว่าต้องมีแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมอย่างน้อย 9 ด้าน เช่นการวิเคราะห์พื้นที่ซึ่งเหมาะสมในการปลูกยางพารา, เทคโนโลยีในการแปรรูป, ระบบการตลาด ซึ่งหากทำได้ดังนี้กระบวนการผลิตยางพาราไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางโดยรวมจะถูกยกระดับให้สูงขึ้น รวมทั้งม็อบกลางถนนของชาวสวนยางจะหายไป
 


กลับขึ้นด้านบน