มติวุฒิสภา 123 : 9 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 57 แล้ว

มติวุฒิสภา 123 : 9 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 57 แล้ว

มติวุฒิสภา 123 : 9 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 57 แล้ว

รูปข่าว : มติวุฒิสภา 123 : 9 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 57 แล้ว

มติวุฒิสภา 123 : 9 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 57 แล้ว ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 วงเงินงบประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ทันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภายในปลายปีนี้ (56)

ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบ กับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 2.5 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนน 123 ต่อ 9 เสียง จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับข้อสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณ วุฒิสภาใน 23 ประเด็นของการจัดสรรงบฯ ซึ่งถือว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย ซึ่งจะทันกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือน ต.ค.นี้

ทั้งนี้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา ที่มีข้อเสนอแนะต่อการจัดสรรงบประมาณ โดยให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปปรับใช้สำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพต่อไป


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน