สภาเด็กและเยาวชนฯ เรีกร้องรัฐแก้ปัญหา "ท้องในวัยเรียน"

สภาเด็กและเยาวชนฯ เรีกร้องรัฐแก้ปัญหา "ท้องในวัยเรียน"

สภาเด็กและเยาวชนฯ เรีกร้องรัฐแก้ปัญหา "ท้องในวัยเรียน"

รูปข่าว : สภาเด็กและเยาวชนฯ เรีกร้องรัฐแก้ปัญหา "ท้องในวัยเรียน"

สภาเด็กและเยาวชนฯ เรีกร้องรัฐแก้ปัญหา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 20 กันยายนที่จะถึงนี้ ถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมหกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า กิจกรรมต่างๆ จะรณรงค์มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศในอนาคต พร้อมพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเอง ชุมชน สังคม และเตรียมพร้อมเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ขณะที่ นวกัณฑ์ อุบล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า ปัญหาเด็ก และเยาวชนมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งสภาพร่างกายด้านการเจริญเติบโต และสุขภาวะทางเพศ นำไปสู่ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และปัญหาด้านความรุนแรง จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งการใช้ชีวิต และการศึกษาที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น 
 
โดยกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายนนี้ ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน และ ประธานโล่เกียรติยศพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2556 
 


กลับขึ้นด้านบน