ในหลวงพระราชทานวโรกาส ให้กปร.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน

ในหลวงพระราชทานวโรกาส ให้กปร.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน

ในหลวงพระราชทานวโรกาส ให้กปร.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน

รูปข่าว : ในหลวงพระราชทานวโรกาส ให้กปร.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน

ในหลวงพระราชทานวโรกาส ให้กปร.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายรายงานสถานะการดำเนินงาน และ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวานนี้ (11 ก.ย.2556) เวลา 17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 
โอกาสนี้คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 4,350 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยดำเนินการตามแนวพระราชดำริส่งเสริมการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ราษฎรผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำ และ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านการประชุมร่วมกับหน่วยราชการ การขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งพบตัวอย่างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของประชาชน กลุ่มเกษตรกร และองค์กรต่างๆ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวไปปฏิบัติทั่วประเทศ และ ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ
 
 ส่วนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกที่มีการวิจัยและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนประโยชน์อื่น ๆ เช่น ช่วยลดสภาวะโลกร้อน ดูดซับสารโลหะหนัก กำจัดสารปนเปื้อนกัมมันตรังสี เป็นต้น รวมทั้งผลดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง ในฐานะแหล่งศึกษาทดลอง รวบรวม และขยายผลองค์ความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคอย่างครบวงจร
 
 


กลับขึ้นด้านบน