นักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐบาลสร้างสมดุลเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐบาลสร้างสมดุลเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐบาลสร้างสมดุลเศรษฐกิจ

รูปข่าว : นักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐบาลสร้างสมดุลเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์แนะรัฐบาลสร้างสมดุลเศรษฐกิจ แม้รัฐบาล ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่งานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ว่า ผลของนโยบาย ไม่ช่วยให้ประเทศหลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง และเสนอให้ทบทวนนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว

ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ธนาคารแห่งประเทศไทย วันแรก มีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ปัญหาตลาดแรงงาน และภาคการเงิน เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งเป็นครั้งแรก ที่เปิดโอกาสให้นักเศรษฐศาสตร์จากหน่วยงานนอกแบงก์ชาติ วิจารณ์ผลงานวิชาการ

เช่นงานวิจัยหัวข้อ กลไกสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย รื้อ โละ ริเริ่ม สะท้อนปัญหาการใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจนเต็มศักยภาพ แต่การแข่งขันไม่สมบูรณ์ จนติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และควรทบทวนนโยบายที่อุดหนุนจนเกินขอบเขต

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ชี้ว่า ระบบทุนนิยมรัฐ และพวกพ้อง ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

สอดคล้อง นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เสนอให้รัฐบาล เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ลดระบบสัมปทาน ตลอดจน พิจารณาภาษีที่ดิน ภาษีมรดก มากกว่าการดำเนินโครงการลักษณะประชานิยม เพราะไม่เกิดประสิทธิภาพ และเพิ่มความเหลื่อมล้ำของรายได้ รวมทั้ง กระตุ้นให้ประเทศเกิดการลงทุนด้านนวตกรรม เพื่อสร้างความสมดุลเศรษฐกิจในระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน