ฝ่ายค้าน เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ให้ศาล รธน.พิจารณาส่อขัด รธน.

ฝ่ายค้าน เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ให้ศาล รธน.พิจารณาส่อขัด รธน.

ฝ่ายค้าน เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ให้ศาล รธน.พิจารณาส่อขัด รธน.

รูปข่าว : ฝ่ายค้าน เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ให้ศาล รธน.พิจารณาส่อขัด รธน.

ฝ่ายค้าน เตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ให้ศาล รธน.พิจารณาส่อขัด รธน. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลา 2 วัน พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาทแล้ว ขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

ตลอด 2 วันของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยฝ่ายค้านย้ำถึงความไม่ชัดเจนของร่าง พ.ร.บ.ที่อาจสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ และอาจเอื้อต่อการทุจริต ขณะที่รัฐบาล ชี้แจงยืนยันถึงการรพิจารณาอย่างรอบคอบ ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมาย

ทั้งนี้การลงมติในวันแรกเป็นไปอย่างล่าช้า แต่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในวันที่สอง และลงมติวาระ 3 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 287 ต่อ 105 เสียง เป็นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 2 วัน จากนี้จะเสนอร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

แม้รัฐบาลจะเตรียมจัดเดินสายชี้แจงโครงการ 2 ล้านล้านบาททั่วประเทศ แต่มีข้อน่าสังเกตว่า อาจติดปัญหาที่กลุ่ม 40 ส.ว.อาจขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมไม่ให้เป็น พ.ร.บ.กู้เงิน โดยเสนอให้เข้าเป็นงบประมาณประจำปี เนื่องจากพบว่ามีการก่องบผูกพันข้ามปี เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญให้เป็นการใช้งบประมาณตามกฎหมายที่ไม่ใช่เป็นการกู้เงิน หาก ส.ว.เสียงข้างมากมีมติแก้ไขเพิ่มเติมก็ต้องส่งเรื่องกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน

ขณะเดียวกันฝ่ายค้าน ได้ศึกษารายละเอียดร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญ และกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะหรือไม่ด้วย


กลับขึ้นด้านบน