ศธ.มั่นใจเพิ่มผู้เรียนอาชีวะเกิน 50% ภายในปี 58-เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนาหลักสูตร

ศธ.มั่นใจเพิ่มผู้เรียนอาชีวะเกิน 50% ภายในปี 58-เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนาหลักสูตร

ศธ.มั่นใจเพิ่มผู้เรียนอาชีวะเกิน 50% ภายในปี 58-เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนาหลักสูตร

รูปข่าว : ศธ.มั่นใจเพิ่มผู้เรียนอาชีวะเกิน 50% ภายในปี 58-เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนาหลักสูตร

ศธ.มั่นใจเพิ่มผู้เรียนอาชีวะเกิน 50% ภายในปี 58-เล็งดึงเอกชนร่วมพัฒนาหลักสูตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มั่นใจเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญให้ได้ร้อยละ 51 ต่อ 49 ภายในปี 2558 พร้อมดึงภาคเอกชน ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูปอาชีวศึกษา นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ จะผลักดันคุณภาพการอาชีวศึกษา ก้าวสู่ความเป็นสากล รองรับความต้องการแรงงานของประเทศ รวมทั้ง พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้สูงให้กับผู้ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางประเภทที่ไม่จบปริญญาตรีมากกว่าผู้จบปริญญาตรี ส่งผลให้เกิดความสนใจการเรียนในสายอาชีวศึกษามากขึ้น

 
ขณะเดียวกันจะดึงสถานประกอบการภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เริ่มตั้งแต่กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนถึงการสร้างงาน โดยตั้งเป้าปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญให้ได้ร้อยละ 51 ต่อ 49 ภายในปี 2558 ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนแรงงานอาชีวศึกษาจากประมาณ 400,000 คน เป็น 500,000 คน รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน