เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเสนอจัดตั้งองค์การกลาง

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเสนอจัดตั้งองค์การกลาง

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเสนอจัดตั้งองค์การกลาง

รูปข่าว : เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเสนอจัดตั้งองค์การกลาง

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเสนอจัดตั้งองค์การกลาง เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาเสนอให้มีการจัดตั้งองค์การกลาง เพื่อเป็นกลไกพัฒนากฎหมายที่เป็นธรรมกำกับและให้มีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา หลังพบว่าเกิดการผูกขาดด้านข้อมูล ปัจจัยการผลิตและกลไกการตลาด

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา พร้อมด้วยนักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมหารือเวทีเสวนาหัวข้อ ทางเลือก ทางรอดเกษตรพันธสัญญา หลังพบว่าระบบเกษตรพันธสัญญา ยังขาดกฎหมายและนโยบายที่จะพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพ ท่ามกลางการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แม้จะมีการชี้ชวนให้เห็นว่าการผลิตแบบระบบเกษตรพันธสัญญามีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภาคเกษตรได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่ามีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการบริหารสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เช่น มีการผูกขาดด้านข้อมูล ปัจจัยการผลิตและกลไกการตลาด โดยบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ รวมถึงมีการบิดเบือนผูกขาดกลไกอำนาจรัฐ โดยภาคประชาสังคมไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรหลายคนแบกรับภาระหนี้สิน และกลายเป็นผู้ใช้แรงงานในที่ดินของตัวเองในที่สุด

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา จึงมีข้อเสนอการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงาน ให้มีการปรับตัวของเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น ด้วยการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมถึงต้องสร้างกลไกกลางเพื่อพัฒนากฎหมายที่เป็นธรรมและกำกับให้มีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรม โดยบรรจุประเด็นเกษตรพันธสัญญาเข้าไปในแผนแม่บทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการดำเนินงานระดับจังหวัด และพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการป้องกันและแก้ไขในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน