แนวทางแก้ปัญหา"เกษตรพันธสัญญา"

แนวทางแก้ปัญหา"เกษตรพันธสัญญา"

แนวทางแก้ปัญหา"เกษตรพันธสัญญา"

รูปข่าว : แนวทางแก้ปัญหา"เกษตรพันธสัญญา"

แนวทางแก้ปัญหา ปัญหาความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา ทำให้เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายเเละเเนวทางการสร้างความเป็นธรรมเเก่เกษตรกรในระบบพันธสัญญา เพื่อเป็นกลไกสำหรับดูแลเกษตรกร

เครือข่ายเกษตรพันธสัญญา พร้อมด้วยนักวิชาการ เเละหน่วยงานจากภาครัฐ ร่วมหารือเเนวทางป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาจากระบบเกษตรพันธสัญญา หลังพบเกษตรกรในระบบหลายรายยังขาดความรู้ความเข้าใจ เเละไม่มีอำนาจต่อรองกับบริษัทคู่สัญญา ส่งผลให้เกษตรกรเกิดภาระหนี้สินจำนวนมาก จากการผูกขาดด้านกลไกตลาด เเละปัจจัยการผลิต ของบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ ที่ไม่อนุญาตให้เกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิต และขายผลผลิตให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้

ขณะเดียวกัน การรับซื้อผลผลผลิตจากเกษตรกร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานราคาและปริมาณที่บริษัทกำหนด ทำให้เกษตรกรต้องเสียปัจจัยการผลิตเพิ่ม เครือข่ายเกษตรพันธสัญญาจึงมีข้อเสนอร่วมกัน โดยขอให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมระบบเกษตรพันธสัญญา ต้องอ่านสัญญาให้เข้าใจก่อนการลงนามในเอกสาร เพราะจะมีผลผูกมัดระหว่างเกษตรกรกับบริษัทคู่สัญญา แต่หากอ่านเอกสารเเล้วไม่เข้าใจ ขอให้ไปหารือกับผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัด, เกษตรจังหวัด

ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมในระบบเเล้ว ควรมีทางเลือกอื่นไว้เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ทำไร่นาสวนผสมในระบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกพืชไว้กินเเละขาย เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ หรืออาจรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย, กลุ่มสหกรณ์ เพื่อหาปัจจัยการผลิตจากเเหล่งอื่น, หาตลาดสำรองเผื่อกรณีที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้

ส่วนมาตรการเเก้ปัญหาเร่งด่วนหลังจากนี้ จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการกำหนดนโยบายเเละเเนวทางการสร้างความเป็นธรรม เเก่เกษตรกรในระบบพันธสัญญา ตามที่ได้เสนอต่อกรมคุ้มครองสิทธิ์เเละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมไปเเล้ว เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเเละแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป


กลับขึ้นด้านบน