ศธ.เตรียมปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

ศธ.เตรียมปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

ศธ.เตรียมปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

รูปข่าว : ศธ.เตรียมปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษทั้งระบบ

ศธ.เตรียมปฏิรูปการเรียนภาษาอังกฤษทั้งระบบ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ หลังที่ผ่านมาไม่สามารถมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้จริง

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวงเสวนาหัวข้อ "ประเทศไทยควรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร" พบปัญหาสัดส่วนครูผู้สอนที่จบระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านภาษา อยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามากกว่าโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งที่ระดับมัธยมศึกษาควรเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน รวมถึงรูปแบบการสอนยังเน้นโครงสร้างภาษามากเกินไป
 
ทั้งนี้ควรปรับสัดส่วนการสอนให้เหมาะสม โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาที่ควรเน้นฝึกพูด ออกเสียง และฟัง เพื่อประโยชน์การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษยังไม่น่าพอใจ จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนครั้งใหญ่ ทั้งการผลิตครู หลักสูตร การวัดประเมินผล รวมถึงประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแท็บเล็ตให้ได้ผล เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอน, การฝึกพูด และฟังจากเจ้าของภาษา
 
ทั้งนี้หากวัดคะแนนการสอบโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2553 และ 2554 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไม่คงที่ โดยพบคะแนนทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละปี โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มจากร้อยละ 20.23 เป็น รัอยละ 37.12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากร้อยละ 15.80 เป็นร้อยละ 30.13 แต่ในปี 2555 พบว่า ทั้ง 2 ระดับมีผลการสอบเฉลี่ยลดลงคือ ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 36.99 มัธยมศึกษาปีที่3 ร้อยละ 28 
 


กลับขึ้นด้านบน