นักวิจัย เผยเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวถูกลิดรอนสิทธิ์ แนะรัฐช่วยเด็กรับการคุ้มครอง

นักวิจัย เผยเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวถูกลิดรอนสิทธิ์ แนะรัฐช่วยเด็กรับการคุ้มครอง

นักวิจัย เผยเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวถูกลิดรอนสิทธิ์ แนะรัฐช่วยเด็กรับการคุ้มครอง

รูปข่าว : นักวิจัย เผยเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวถูกลิดรอนสิทธิ์ แนะรัฐช่วยเด็กรับการคุ้มครอง

นักวิจัย เผยเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าวถูกลิดรอนสิทธิ์ แนะรัฐช่วยเด็กรับการคุ้มครอง นักวิจัยอิสระ ระบุว่า กระบวนการดูแลเด็กต่างชาติในสถานกักตัวแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ยังมีปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะประเด็นการลิดรอนสิทธิ และตีตราเป็นอาชญากร โดยเสนอให้รัฐบาล ปรับกระบวนการ เพื่อให้เด็กเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับการคุ้มครองทุกรูปแบบ

น.ส.พรพรรณ กาญจนาธิวัฒน์ นักวิจัยอิสระ เผยผลการศึกษาสถานการณ์เด็กต่างชาติในสถานกักตัวแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กรณีศึกษาสำนักงานซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร พบว่า เด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าว ส่วนใหญ่ถูกลิดรอนเสรีภาพตามที่เด็กพึงได้รับตามกฏหมายที่ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี 2535 จากการควบคุมตัวในบริเวณจำกัด เช่น ไม่ได้รับบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยเท่าที่ควร ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลให้ความคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของเด็ก ทั้งที่ถูกละเมิดจากนายจ้าง และการผลักดันกลับประเทศ ที่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเดินทางถึงภูมิลำเนาในประเทศต้นทาง ทำให้เด็กต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์

    
 
นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ เห็นว่า เด็กเหล่านี้ ไม่ควรถูกทำประวัติอาชญากร เนื่องจากมีเด็กจำนวนมากไม่ได้ถูกจับ เพราะหลบหนีเข้าเมือง แต่ถูกจับขณะที่อยู่ในประเทศไทย และไม่ควรถูกกักขังอยู่ในสถานที่ที่ใช้ระบบเดียวกับเรือนจำ เพราะจะทำให้เด็กเสียสิทธิในหลายเรื่อง
 
ทั้งนี้ เสนอว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานต่อการพัฒนาด้านร่างกาย และจิตใจ พัฒนาระบบการดูแล โดยไม่แยกเด็กออกจากผู้ปกครอง และควรอยู่ภายนอกสถานกักตัว เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กให้เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่ ควรมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและการค้มครองเด็ก


กลับขึ้นด้านบน