เตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.งบฯ 57

เตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.งบฯ 57

เตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.งบฯ 57

รูปข่าว : เตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.งบฯ 57

เตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.งบฯ 57 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 สามารถที่จะทำได้ทันภายในปีนี้ หลังผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสามารถนำร่างเข้าสู่กระบวนการเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในปลายปีนี้
 
ก่อนหน้านี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2557 มาตรา 27 และมาตรา 28 ไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 วรรค 8 และวรรค 9 โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 168 วรรค 8 บัญญัติเพียงว่าการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา ศาล และองค์กร หากองค์กรนั้นเห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง 
 
แต่ไม่ได้มีบทบังคับเด็ดขาดให้คณะกรรมาธิการต้องเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในการแปรญัตติ อีกทั้งสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงเหตุผลของการขอเพิ่มงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รวมทั้งมีรายงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จึงไม่ปรากฏเหตุว่าเป็นการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
 
แต่ได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างงบประมาณดำเนนการตามมาตรา 168 วรรค 8 มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมาธิการให้ความเป็นธรรมแก่หน่วยงาน โดยควรที่จะให้หน่วยงานดังกล่าวมีโอกาสแสดงเหตุผล และความจำเป็นต่อคณะกรรมาธิการโดยตรง 


กลับขึ้นด้านบน