"ขยะเปียก" สร้าง "แก๊สชีวภาพ" หนึ่งวิธีแก้ปัญหาขยะในชุมนุม จ.ลำปาง

"ขยะเปียก" สร้าง "แก๊สชีวภาพ" หนึ่งวิธีแก้ปัญหาขยะในชุมนุม จ.ลำปาง

"ขยะเปียก" สร้าง "แก๊สชีวภาพ" หนึ่งวิธีแก้ปัญหาขยะในชุมนุม จ.ลำปาง

รูปข่าว : "ขยะเปียก" สร้าง "แก๊สชีวภาพ" หนึ่งวิธีแก้ปัญหาขยะในชุมนุม จ.ลำปาง

หนึ่งในวิธีการลดขยะในชุมชน คือ การนำขยะเปียกกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแก๊สชีวภาพ โดยที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ได้ริเริ่มให้คนในชุมชน นำไปใช้แก้ปัญหาขยะ หลังพบว่า แต่ละครัวเรือนจะมีขยะอินทรีย์ เฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับ นำไปผลิตแก๊สชีวภาพ ใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม หรือแอลพีจี

การประกอบอาหาร ของชาวบ้านกล้วยกลาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ในภาวะเศรษกิจค่าครองชีพสูง พวกเขามีต้นทุนเพียงแค่ค่าวัตถุดิบ และเครื่องปรุงเท่านั้น ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ปรุงอาหารมาจากแก๊สชีวภาพที่มาจากการหมักเศษอาหาร

 
พฤติกรรมการทิ้งขยะของชุมชนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่แต่ละครัวเรือนจะมีขยะอินทรีย์เฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นที่มาของโครงการกระบวนการสร้างสรรค์พลังงานแก๊สชีวภาพอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ และ นำขยะเปียกกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแก๊สชีวภาพ โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเพื่อสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัทเอกชน จัดซื้อถังหมักแก๊สชีวภาพให้แก่บ้านพักนำร่อง 7 หลัง

    

 
อุปกรณ์ถังแก๊สชีวภาพที่มาจากการหมัก ประกอบด้วยถังพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร 1 ถัง สำหรับหมักขยะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแก๊สชีวภาพ ส่วนชุดถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร อีก 2 ถัง นำมาประกบกันเพื่อเป็นถังเก็บแก๊ส โดยจะมีท่อน้ำล้น สำหรับเก็บน้ำหมักชีวภาพที่ล้นออกจากถังหมัก ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ย รดพืชให้งอกงามได้เป็นอย่างดี
 
งบประมาณในการกำจัดขยะ เป็นหนึ่งในภาระค่าใช้จ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับ ขณะที่การจัดการขยะแบบฝังกลบก็สร้างปัญหามลภาวะและ สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานทางเลือกด้วยขยะในครัวเรือนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงได้รับความสนใจจาก อปท.อื่นๆ เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
 


กลับขึ้นด้านบน