ศาล รธน.มีมติยกคำร้องร่างแก้รธน.ปมที่มา ส.ว.

ศาล รธน.มีมติยกคำร้องร่างแก้รธน.ปมที่มา ส.ว.

ศาล รธน.มีมติยกคำร้องร่างแก้รธน.ปมที่มา ส.ว.

รูปข่าว : ศาล รธน.มีมติยกคำร้องร่างแก้รธน.ปมที่มา ส.ว.

ศาล รธน.มีมติยกคำร้องร่างแก้รธน.ปมที่มา ส.ว. ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว. ไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ผ่านกระบวนการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ไม่เข้าขอบข่ายอำนาจศาลฯ เป็นผู้ชี้ขาด

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้อง ตามที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภาจำนวน 142 คน และคำร้องที่ประธานวุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 68 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรค 1 ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ประเด็นที่มาส.ว. มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ซึ่งที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องทั้ง 2 คำร้องไว้พิจารณา เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 291 เป็นการเฉพาะ ว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องทำเป็นญัตติเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ใช่ทำเป็นร่างพระราชบัญญัติ และให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติเฉพาะมาตรา 150 และมาตรา 151 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ซึ่งในมาตรา 291 วรรค 7 ไม่ได้บัญญัติให้นำมาตรา 154 ซึ่ง เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรวินิจฉัยมาบังคับใช้ เมื่อพิจารณาคำร้องนี้จึงไม่เข้าด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรค 1 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยไว้ได้


กลับขึ้นด้านบน