รัฐสภามีมติคงร่างแก้ รธน.มาตรา 190

รัฐสภามีมติคงร่างแก้ รธน.มาตรา 190

รัฐสภามีมติคงร่างแก้ รธน.มาตรา 190

รูปข่าว : รัฐสภามีมติคงร่างแก้ รธน.มาตรา 190

รัฐสภามีมติคงร่างแก้ รธน.มาตรา 190 การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้มาตรา 190 ว่าด้วยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในวาระที่ 2 โดยการพิจารณาร่างในมาตรา 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ 343 ต่อ 51 เสียง

การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ในวาระ 2 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้ขอมติเห็นชอบเป็นรายประเด็น ในมาตรา 3 ว่าด้วยการยกเลิกความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ คือ 1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 343 ต่อ 51เสียง ให้คงมาตรา 3 ทั้งมาตราตามร่างเดิม, 2. มีมติเห็นชอบมาตรา 190 ความในมาตรา 3 วรรคแรก 355 ต่อ 13 เสียง, 3. มีมติเห็นชอบวรรคสอง 359 ต่อ 8 เสียง และ 4. มีมติให้คงร่างเดิมของกรรมาธิการ วรรคสาม 6 ต่อ 361 เสียง
 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุถึงกรณีที่มีการแก้ไขถ้อยคำในมาตรา 3 และ 4 โดยมองว่ารัฐบาลพยายามลิดรอนสิทธิของตัวแทนประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่รัฐสภาหรือมาตรา 190 แต่อยู่ที่การทำงานของฝ่ายบริหาร
 
ด้าน ส.ว.บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการแก้มาตรา 190 ครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการกระทำใดๆ ในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน และสุ่มเสี่ยงสูญเสียเขตแดน โดยเฉพาะการบัญญัติว่าหนังสือบางประเภทไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน