คลัง "เก็บภาษี" ปี 56 สูงกว่าเป้าหมาย 2.7%

คลัง "เก็บภาษี" ปี 56 สูงกว่าเป้าหมาย 2.7%

คลัง "เก็บภาษี" ปี 56 สูงกว่าเป้าหมาย 2.7%

รูปข่าว : คลัง "เก็บภาษี" ปี 56 สูงกว่าเป้าหมาย 2.7%

คลัง กระทรวงการคลัง สรุปผลจัดเก็บรายได้ตามปีงบประมาณ 2556 สูงกว่าเป้าหมายโดยรวม ร้อยละ 2.7 ยกเว้น สรรพากร และศุลกากร เพราะน้ำท่วมปลายปี 2554 และการนำเข้าชะลอตัว

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง สรุปผลการจัดเก็บรายได้รัฐ ตามปีงบประมาณ 2556 พบว่า รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ทั้งสิ้น 2.15 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายกว่า 50,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 และสูงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 9.2 แต่หากพิจารณาตามรายหน่วยงานพบว่า กรมสรรพากร และกรมศุลากร เก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ทำให้กำไรสุทธิของนิติบุคคลต่ำกว่าประมาณการณ์ เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาวะนำเข้าชะลอตัว

 
แต่รายได้พิเศษจากการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี การส่งคืนเงินที่กันไว้เพื่อชดเชยอากรสำหรับส่งออก และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ช่วยให้การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษีเป็นไปตามเป้าหมายโดยรวม 9,000 ล้านบาท
 


กลับขึ้นด้านบน