นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร

นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร

นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร

รูปข่าว : นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร

นิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร พุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เดินทางไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร นอกจากจะตั้งใจถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ยังถือโอกาสศึกษาพระประวัติ พระศาสนกิจ และคติธรรมต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร เพื่อน้อมนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

การต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมมะและอธรรม เป็นวิธีการสอนที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ใช้เปรียบกับการฝึกปฏิบัติทางจิตของมนุษย์ ที่ต้องพยายามเอาชนะความคิดอกุศลเพื่อดำรงไว้ซึ่งกุศลจิต ในพระนิพนธ์เรื่อง “จิตตนคร” ที่ทรงเคยบรรยายทางวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ทุกวันอาทิตย์ ช่วงปี 2511-2523 ขณะนี้มีการนำมาเล่าเรื่องใหม่อีกครั้งในรูปแบบภาพยนตร์ลายเส้น ในนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
คำสอนเรื่องการบริหารจิต ที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานไว้ ส่วนใหญ่เป็นหลักการสั้นๆ จดจำได้ง่าย เช่น คิดดี ทำดี พูดดี เป็นศรีเป็นพรสูงสุด ไม่มีพรเทพ พรมนุษย์ เปรียบประดุจความดีที่ทำเอง และข้อความที่ว่า ความคิดนั้นไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดชั่ว เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่ลบหายไปจากจิตใจ การพยายามควบคุมความคิดให้ถูกต้องอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยกันทุกคน

นอกจากจะได้เรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตแล้ว ผู้เข้าชมนิทรรศการ ยังได้ศึกษาพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเจริญพระชันษา ครบ 100 ปี ทรงฝักใฝ่ศึกษาในพระปริยัติธรรม จนสอบผ่านได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งยังน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาปฏิบัติ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติ และแผยแผ่พระคำสั่งสอนให้แพร่หลาย ทั้งในหมู่คณะสงฆ์ และประชาชนทั้งใน และต่างประเทศ

24 ปีที่ทรงดำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ สร้างคุณูประการ ต่อวงการพระพุทธศาสนา เป็นที่ประจักษ์ แก่พุทธศาสนิกชนมากมาย แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ทราบถึงพระศาสนกิจอย่างลึกซึ้ง การมาชมนิทรรศการเป็นการศึกษาพระประวัติ และวัตรปฏิบัติ ที่เป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธรุ่นหลัง

สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชฯ มากนักครอบครัวถือโอกาสพามาชมนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

นอกจากนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร แล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติ พระประวัติ และพระศาสนกิจ ของเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่พระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจนถึงสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน

แหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แห่งเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน และหลังจากนั้นจะเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.


กลับขึ้นด้านบน