แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน

แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน

แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน

รูปข่าว : แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน

แจกหนังสือ หลังเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประชาชนยังใช้โอกาสเรียนรู้พระประวัติ และบันทึกลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราชที่มีอายุกว่า 70 ปี ซึ่งทางวัดบวรนิเวศวิหารได้รวบรวมจัดแสดงผ่านนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร ขณะเดียวกันเตรียมเสนอพระนามสมเด็จพระสังฆราช เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโก

ประชาชนจำนวนมาก ถือโอกาสเข้าชมนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร ที่อาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย โดยจัดแสดงพระประวัติ พระจริยวัตรในแต่ละช่วงพระชันษาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การแสดงภาพวาด และจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ในรูปแบบ 4 มิติ และในแต่ละวันมีประชาชนเข้าร่วมชมไม่ต่ำกว่า 20,000 คน

นางอิสรีย์ ศิริฉัตรไชย ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ ระบุว่า เลื่อมใสศรัทธาสมเด็จพระสังฆราชมานาน เมื่อมีโอกาสมาเรียนรู้พระประวัติจากนิทรรศการนี้ ยิ่งทำให้เห็นถึงพระจริยวัตรของพระองค์ท่านมากขึ้น

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยว่า มีแนวคิดที่จะเสนอพระนามสมเด็จพระสังฆราช เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยอาจต้องให้กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงศึกษาธิการ ช่วยจัดทำข้อมูลของสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นสากล เพราะหลักธรรมของพระองค์ นับเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกนำไปปรับใช้ได้

ซึ่งสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งลายพระหัตถ์ สมุดบันทึก ของสมเด็จพระสังฆราชทั้งหมด จัดทำเป็นหนังสือ และฐานข้อมูลไว้มากมาย

และเนื่องจากวันนี้ (4 พ.ย.) เป็นหยุดราชการ ทางวัดบวรนิเวศวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่มีการปิดช่วงเวลา เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียเวลาต่อแถวถวายสักการะพระศพเป็นเวลานานเหมือนเช่นวันธรรมดา พร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถตัดแถวเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพได้ก่อน

ทางวัดบวรนิเวศวิหาร ยังจัดพิมพ์หนังสือญาณสังวรานุสรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือประมวลภาพในพระอริยาบถต่าง ๆ ของสมเด็จพระสังฆราช ขนาดโปสการ์ด 50,000 เล่ม เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพ โดยจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้


กลับขึ้นด้านบน