ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาฬสินธุ์

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาฬสินธุ์

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาฬสินธุ์

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาฬสินธุ์

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาฬสินธุ์ หลายพื้นที่ภาคอีสานยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและ มีปัญหาน้ำท่วม ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่เดือดร้อน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและมูลนิธิปิดทองหลังพระ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาทำโครงการบริหารน้ำแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืน

 นี่คือพื้นที่หนองเลิงเปลือย แหล่งน้ำสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 887 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต. เหล่าอ้อย อ. ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์ ที่เตรียมขุดลอก ให้เป็นแก้มลิง รับน้ำในช่วงน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและมูลนิธิปิดทองหลังพระ แต่ปัจจุบันพบว่า หนองเลิงเปลือย ตื้นเขินทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ใน ต. โพนงาม อ. กมลาไสย และ ต. เหล่าอ้อย อ. ร่องคำ เป็นประจำทุกปี ส่วนหน้าแล้งก็ไม่สามารถ เก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้

 
เดิมพื้นที่หนองเลิงเปลือยเก็บกักน้ำได้ 3.50 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อขุดลอกตามแผนที่ วางไว้จะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาน้ำท่วมในหน้าฝนแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งสำหรับชาวบ้านใน 42 หมู่บ้าน 2 อำเภอของ จ. กาฬสินธุ์ อีกด้วย
 
และที่ ต. กุดหมากไฟ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาน้ำแบบบูรณาการ ในปี 2554 มูลนิธิปิดทองหลังพระได้เข้ามาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย มีการสำรวจความต้องการของชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านกว่าร้อยละ 50 ต้องการน้ำ และนำเสนอแนวทางการนำน้ำเข้าสู่พื้นที่นาหลังอ่างโดยใช้ท่อส่งน้ำ โดยทำงานแบบมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านร่วมมือกัน
 
อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายมี 2 หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ คือ บ้านโคกล่าม และ บ้านแสงอร่าม ที่นี่ไม่มีระบบคลองส่งน้ำ น้ำจะไหลล้นผ่านด่านคอนกรีตลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแปลงนาและไม่มีท่อส่งน้ำไปยังแปลงนา ชาวบ้านจึงนำน้ำเข้านาโดยการขุดคลองขนาดเล็ก และกำหนดเวลาในการปิด-เปิด แบ่งเวรยาม ถือว่าเป็นจุดเด่นของการบริหารจัดการน้ำของชาวบ้านที่นี่ ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำได้ในรายการสถานีประชาชน เวลา 14 : 15 นาที
 
 


กลับขึ้นด้านบน