สภาเด็กฯ เรียกร้อง "พม." แก้ปัญหาเด็ก

สภาเด็กฯ เรียกร้อง "พม." แก้ปัญหาเด็ก

สภาเด็กฯ เรียกร้อง "พม." แก้ปัญหาเด็ก

รูปข่าว : สภาเด็กฯ เรียกร้อง "พม." แก้ปัญหาเด็ก

สภาเด็กฯ เรียกร้อง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เรียกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน รวมทั้ง จัดทำบันทึกข้อตกลงดำเนินการแก้ปัญหาด้านเด็ก และเยาวชน แบบบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับข้อเสนอจาก ว่าที่ ร.ต.นวกัณฐ์ อุบล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเยาวชนด้านต่าง ๆ โดยเห็นว่า ด้านครอบครัว ปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์น้อยลง ส่งให้เยาวชน เสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุมอมเมา และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ในสังคมเสื่อมถอยลดน้อยลง ทำให้เยาวชนขาดจิตสำนึกที่ดี นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้านการศึกษา ที่มองว่า หลักสูตรการศึกษาของไทย เป็นวิชาการเพื่อการสอบ ไม่ใช่วิชาการเพื่อการใช้ชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้มีสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนในช่องสื่อที่เข้าถึงง่าย และในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชน เพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนำข้อเสนอทั้งหมด เพื่อพิจารณาและนำไปสู่การดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน