ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2556

รูปข่าว : ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2556

ไทยพีบีเอสคว้า 3 รางวัลข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2556 ไทยพีบีเอสคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้น สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ และอีก 2 รางวัล ในการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟประเทศไทย สารคดีเชิงข่าวเรื่อง "เด็กกลางไฟใต้" ของรายการเปิดปมได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ส่งเสริมสิทธิเด็ก จากมูลนิธิสถาบันอิศรา

ครู และโรงเรียนได้กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนไม่อาจทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติตลอดหลายปี เด็กในพื้นที่จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากภาวะสงครามได้ และบานปลายเป็นปัญหาตามมาจำนวนมาก ทั้งผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา ผลกระทบจากความรุนแรง และโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมของลูกผู้ถูกกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ การสะท้อนปัญหาออกมาได้อย่างชัดเจนและสามารถจุดประเด็นถึงข้อเสนอเชิงนโยบายได้เป็นจุดเด่นที่ทำให้รายการเปิดปมตอน "เด็กกลางไฟใต้" คว้ารางวัลชนะเลิศข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในการประกวดรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทนี้ทั้งสิ้น 34 ผลงานจาก 11 สถานี

เช่นเดียวกับผลงานสารคดีเชิงข่าวชุด "เด็กกับการพนัน เดิมพันนี้แลกด้วยสมอง" ของโต๊ะข่าวสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่สามารถสะท้อนต้นตอของปัญหาการพนันในกลุ่มเด็ก อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของพ่อ-แม่ สภาพปัญหาจากพื้นที่จริงพร้อมกับการนำเสนอผลวิจัยรองรับได้อย่างสอดคล้องจนสามารถทำให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กระดับชาติตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขอย่างจริงจัง ทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในประเภทรางวัลเดียวกัน

สำหรับรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีการมอบรางวัลทั้งประเภทสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุกระจายเสียงในระดับมืออาชีพและระดับฝึกหัดของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายเสียงเป็นอีกประเภทที่สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์สามารถคว้ารางวัลชมเชยได้อีก 1 รางวัล จากผลงานเรื่องโรคธาลัสซีเมียในเด็ก


กลับขึ้นด้านบน