พม.เตรียมพัฒนาศักยภาพคนพิการ-ขจัดทัศนคติเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

พม.เตรียมพัฒนาศักยภาพคนพิการ-ขจัดทัศนคติเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

พม.เตรียมพัฒนาศักยภาพคนพิการ-ขจัดทัศนคติเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

รูปข่าว : พม.เตรียมพัฒนาศักยภาพคนพิการ-ขจัดทัศนคติเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

พม.เตรียมพัฒนาศักยภาพคนพิการ-ขจัดทัศนคติเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมพัฒนาศักยภาพคนพิการ และขจัดทัศนคติการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่เป็นธรรม พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานดีเด่น ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีการดำเนินงานด้านคนพิการ องค์กรภาคธุรกิจดีเด่น ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และองค์กรด้านคนพิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 113 รางวัล หลังจากวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันคนพิการสากล ซึ่งปีนี้กำหนดประเด็นหลัก " ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส สู่สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน " เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ

 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยมีคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1.4 ล้านคน ที่ผ่านมารัฐบาล ได้มีการออกแบบอาคารสถานที่บริการสาธารณะ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ รวมทั้ง ส่งเสริมสิทธิของคนพิการให้ได้รับโอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมในสังคม
 
สำหรับแนวทางส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไปจะขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยไม่เป็นธรรม ส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อคนพิการ และความพิการ ให้ตระหนักถึงสิทธิ โอกาสของคนพิการ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพคนพิการ เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน