ทีดีอาร์ไอแนะรัฐประตุ้นชาวนา "ปลูกข้าวคุณภาพ" หลังแนวโน้มการบริโภคข้าวลดลง

ทีดีอาร์ไอแนะรัฐประตุ้นชาวนา "ปลูกข้าวคุณภาพ" หลังแนวโน้มการบริโภคข้าวลดลง

ทีดีอาร์ไอแนะรัฐประตุ้นชาวนา "ปลูกข้าวคุณภาพ" หลังแนวโน้มการบริโภคข้าวลดลง

รูปข่าว : ทีดีอาร์ไอแนะรัฐประตุ้นชาวนา "ปลูกข้าวคุณภาพ" หลังแนวโน้มการบริโภคข้าวลดลง

ทีดีอาร์ไอแนะรัฐประตุ้นชาวนา นักวิชาการทีดีอาร์ไอระบุ ข้าวคุณภาพเป็นความหวังเดียวของตลาดข้าวไทยในอนาคต เพื่อให้ข้าวไทยยังเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยแนะว่ารัฐบาลควรออกนโยบายสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาเน้นการปลูกข้าวคุณภาพมากขึ้น

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าตลาดข้าวโลกจะมีการบริโภคลดลง และเน้นข้าวคุณภาพมากขึ้น โดยที่ผ่านมาความต้องการข้าวคุณภาพของโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 50 ดังนั้น ไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวหลายใหญ่ต้องลดการผลิตข้าวคุณภาพต่ำ และหันมาผลิตข้าวคุณภาพ เช่น ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ และข้าวหอมมะลิมากขึ้น โดยต้องเตรียมแผนการพัฒนาที่ดิน และกระจายแรงงานไปในสินค้าเกษตรชนิดอื่นให้มากขึ้น

 
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า สิ่งสำคัญของการพัฒนาข้าวไทยคือต้องเร่งพัฒนาชาวนาให้เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์ได้ โดยการปรับพื้นที่เพาะปลูก หรือ การทำโซนนิ่ง จึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับชาวนา เพื่อให้การผลิตข้าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ประกาศพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวไปแล้วจำนวน 48 ล้านไร่ จากจำนวนพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 72-74 ล้านไร่


กลับขึ้นด้านบน