แรงงานใน จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากล

แรงงานใน จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากล

แรงงานใน จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากล

รูปข่าว : แรงงานใน จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากล

แรงงานใน จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันแรงงานข้ามชาติสากล แรงงานข้ามชาติใน จ.สมุทรสาคร เดินรณรงค์เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้รัฐบาลให้สิทธิคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม

แรงงานข้ามชาติใน จ.สมุทรสาคร และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ส.ร.ส.) เดินรณรงค์เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล พร้อมยื่นหนังสือผ่าน นายแมนรัตน์ รัตนสุคน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ, ภาษา, ลัทธิความเชื่อ, สีผิว และเพศสภาพ ซึ่งเป็นปฏิญญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้แรงงานข้ามชาติ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, หลักประกันสุขภาพ และกองทุนเงินทดแทน ส่งเสริมให้เกิดสหภาพแรงงานข้ามชาติ เพื่อต่อรองเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ ลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานข้ามชาติ โดยไม่ผ่านระบบนายหน้า ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงมีสิทธิ และเสรีภาพในการเปลี่ยนนายจ้างได้


กลับขึ้นด้านบน