"ศอ.รส." ประกาศห้ามเข้าพื้นที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

"ศอ.รส." ประกาศห้ามเข้าพื้นที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

"ศอ.รส." ประกาศห้ามเข้าพื้นที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

รูปข่าว : "ศอ.รส." ประกาศห้ามเข้าพื้นที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ศอ.รส.ประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ห้ามบุคคลใดเข้าหรือต้องออกจากพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะโดยรอบในรัศมี 50 เมตร

วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษก ศอ.รส. แถลงฉบับที่ 13/2556 เรื่องห้ามบุคคลเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด และห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะตามที่ได้มีประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 พ.ย 56 ให้เขตพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี อ.บางพลี และ จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์ อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยให้บรรดาประกาศข้อกำหนดคำสั่ง หรือ การดำเนินการใดของศูนย์อำนวยการ หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมาย จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 18 ต.ค 56 ยังคงมีผลบังคับใช้โดยต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 31 ธ.ค. 56 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 พ.ย. 56 ซึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เกินสมควรแก่เหตุได้ นั้นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ตามวรรค 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้สถานการณ์ขยายรุกรามจนเกิดความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ข้อ 4 และวรรค 3 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
      
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงออกประกาศกำหนดดังนี้

        1.ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งมีพฤติการณ์ อันอาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือกระทำการยั่วยุ ปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
      
       -ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น)
      
       - ถนนบริเวณโดยรอบศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้แก่ ถ.มิตรไมตรี และ ถ.ประชาสงเคราะห์ ทั้งนี้ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง พื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50 เมตร
      
       2.ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะในเส้นทางตามข้อ 1.(2) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
      
       3.ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้
      
       4.ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      
       ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556


กลับขึ้นด้านบน