ในหลวงเสด็จห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงเสด็จห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงเสด็จห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

รูปข่าว : ในหลวงเสด็จห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในหลวงเสด็จห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

เวลา 11.55 น. เมื่อวานนี้ (28 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอานันท์ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี" เป็นการแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็ง - ป่าละอู ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เมื่อปี 2510 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรหัวหิน จัดตั้งชุดพัฒนาการขึ้นเพื่อรวบรวมชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ให้ได้อยู่อาศัยอย่างมั่นคง เป็นกลุ่มก้อน ง่ายต่อการพัฒนา และเป็นการรักษาป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธาร

 
เนื่องจากในอดีตราษฎรในพื้นที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย ทำให้เกิดป่าเสื่อมโทรมเป็นบริเวณกว้าง ต่อมาในปี 2520 มีพระราชดำรัสให้หน่วยราชการ เข้าไปให้ช่วยเหลือด้านการทำมาหากิน การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล และการศึกษา
 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ขึ้น ส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพอื่นนอกจากทำการปลูกพืช อาทิ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ไข่ รวมทั้งปลูกพืชชนิดใหม่ ๆ อาทิ ยางพารา ทุเรียน มังคุด และลองกอง ต่อมาส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จดทะเบียนเมื่อปี 2523 มีเงินทุนพระราชทานในปี 2521 และ 2522 รวม 412,000 บาท สำหรับนำมาช่วยเหลือสมาชิก ด้านอุปโภคบริโภคและการเพิ่มผลผลิต
 
ปัจจุบันมีสมาชิก 1,070 ครอบครัว และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จดทะเบียนในปี 2534 ปัจจุบันมีสมาชิก 318 คน รวบรวมน้ำนมดิบได้วันละประมาณ 36 ตัน ประกอบด้วย โรงงานผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 700,000 บาทต่อปี ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมีรายได้ประมาณ ครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อเดือน
 
ส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพาตัวเองได้ และเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตร สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านฟ้าประทาน อ่างเก็บน้ำพุไทร อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา
 
นอกจากนี้ ยังจัดตั้งโรงเรียนอานันท์ขึ้นในปี 2509 ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนาม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดในปี 2509 เพื่อให้ราษฎรมีการศึกษา นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 
ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 407 คน ครู 20 คน และในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อสร้างบ้านพักครู 4 ห้อง และทุนการศึกษา 2 ทุน
 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับเกษตรกร และราษฎรในโครงการฯ ที่นำผลผลิตทางการเกษตรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงซักถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้
 


กลับขึ้นด้านบน