เยาวชนไทยจิตอาสาลดลง

เยาวชนไทยจิตอาสาลดลง

เยาวชนไทยจิตอาสาลดลง

รูปข่าว : เยาวชนไทยจิตอาสาลดลง

เยาวชนไทยจิตอาสาลดลง

สสส.เผยผลสำรวจเกี่ยวกับความมีจิตอาสา ของเด็กทั่วประเทศปีที่ผ่านมา พบว่ามีตัวเลขลดลง โดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพมหานคร ที่เห็นว่าการแข่งขันด้านการเรียนสำคัญเป็นอันดับแรก ทำให้บางโรงเรียน ตระหนักในความสำคัญของจิตอาสา จึงนำมาอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ใช้ชั่วโมงว่างในคาบเรียนชุมนุม ทำมากิจกรรมสาธารณะ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดกิจกรรมโรยทรายสีตามรูปการ์ตูน ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเด็ก ซึ่งกิจกรรมในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แต่ผลลัพธ์ที่ได้สร้างความสุขใจ และรอยยิ้มกับผู้ป่วยเด็ก จนสามารถลืมความเจ็บปวดของโรคได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ปัจจุบัน การเข้ามาเป็นจิตอาสา หรืองานอาสาสมัครของเยาวชนกลุ่มต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งจากการสำรวจความมีจิตอาสาในเด็ก เมื่อปีที่ผ่าน ของสำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. พบว่า เด็กไทยทั่วประเทศมีจิตอาสาเพียงร้อยละ 34 ในขณะที่เด็กกรุงเทพมหานคร มีจิตอาสาน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 20 แต่ผลสำรวจยังพบว่าจิตอาสาในเด็กด้อยโอกาส พิการสายตา แขนขา กลับมีจิตอาสามากที่สุดในประเทศถึงร้อยะ 50 เพราะสังคมขาดการให้โอกาสเยาวชนเก่ง และมุ่งแต่สนใจเรื่องการเรียน จนทำให้ไม่มีเวลาที่จะคิดช่วยเหลือสังคม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน