คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว.ค้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว.ค้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว.ค้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

รูปข่าว : คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว.ค้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว.ค้านหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

แพทยสภาเตรียมประชุมชี้แจงกับคณาจารย์ 6 คน ที่คัดค้านการอนุมัติรับรองหลักการหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษในวันพรุ่งนี้ ขณะที่เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เตรียมยื่นหนังสือถึงรมว.สธ.ให้แพทยสภาทบทวนมติการอนุมัติหลักสูตรดังกล่าวคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คัดค้านแพทยสภาที่อนุมัติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา เพราะไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ได้ในชนบท เนื่องจากแผนแม่บทบุคลากรด้านสาธารณสุขในปี 2548กำหนดให้แพทย์ 1 คนดูแลประชากร 1,800 คน แต่พบปัญหาว่าแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแพทย์ 1 คนในกทม. ดูแลประชากร 867 คน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์ 1 คนดูแลประชากร 7,015 คน ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษ แพทย์ 1 คนดูแลประชากรมากถึง 11,267 คน สะท้อนว่ายังมีปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท โดยยืนยันให้แพทยสภาทบทวนไม่อนุมัติหลักสูตรดังกล่าวในการประชุมกรรมการแพทยสภาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ โดยเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับอาจารย์แพทย์ทั้งที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยืนยันกับสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอด 7ปี ว่าจะไม่เพิ่มการรับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งปัจจุบันรับเพียงปีละ 120 คน โดยอ้างว่าจำนวนบุคคลากรและสถานที่จำกัด แต่เหตุใดจึงเสนอให้มีหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษที่เปิดรับนักศึกษาปีละ 20 คน
ขณะที่นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เตรียมประชุมทำความเข้าใจกับคณาจารย์ 6 คน ที่ออกมาคัดค้านในพรุ่งนี้ (5ก.พ.) ส่วนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค องค์กรผู้ป่วย และองค์กรพัฒนาเอกชน ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทบทวนมติการรับรองหลักการหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาษาอังกฤษ โดยระบุว่าการอนุมัติหลักสูตรนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศและขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ขาดการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยเตรียมยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีฯในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน