นักวิชาการชี้โลกร้อนทำให้เกษตรเร่งปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์

นักวิชาการชี้โลกร้อนทำให้เกษตรเร่งปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์

นักวิชาการชี้โลกร้อนทำให้เกษตรเร่งปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์

รูปข่าว : นักวิชาการชี้โลกร้อนทำให้เกษตรเร่งปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์

นักวิชาการชี้โลกร้อนทำให้เกษตรเร่งปรับปรุงพันธุ์พืช-สัตว์

นักวิชาการระบุว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกษตรกรจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับสถานการณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมวิชาการเรื่องภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม โดยนายนิพนธ์ ตั้งธรรม อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตด้านการเกษตรที่สำคัญ คือปริมาณน้ำฝนจะลดลง ขณะที่ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

ด้านนายเอ็จ สโรบล อาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาว แต่นักวิชาการและเกษตรกรจะต้องเร่งปรับปรุงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสม นอกจากนี้อาจารย์คณะเกษตรระบุอีกว่าจากการศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของประเทศไทย พบว่า อีก 50-100 ปีข้างหน้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาค อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงเวลาที่อากาศร้อนจะยาวนานขึ้น ขณะที่ความแปรปรวนของฤดูกาลจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน