ครม.เห็นชอบแผนความมั่นคง 53-54

ครม.เห็นชอบแผนความมั่นคง 53-54

ครม.เห็นชอบแผนความมั่นคง 53-54

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบแผนความมั่นคง 53-54

ครม.เห็นชอบแผนความมั่นคง 53-54

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2553-2554 เพื่อให้งานการปฏิบัติด้านความมั่นคงมีเอกภาพ และได้ผลตามยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังอนุมัติงบ 500 ล้านบาท แก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขี้ยวเตี้ย และใบหงิก
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 ก.พ.) มีมติเห็นชอบงบประมาณดำเนินมาตรการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขี้ยวเตี้ย และใบหงิก วงเงิน 500 ล้านบาท จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอของบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่การระบาดลดลงจาก 750,000 ไร่ เหลือเพียง 390,000 ไร่ พร้อมเห็นชอบตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี , กระทรวงการคลัง , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำรูปแบบระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดหาพิกัดการปลูกข้าว โดยใช้ดาวเทียม ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนชาวนา

ขณะที่กระทรวงการคลังขออนุมัติกรอบเวลาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยให้กระทรวงที่รับผิดชอบแต่ละโครงการส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 23 ก.พ.นี้ และให้ทุกโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 2553 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบมีประสิทธิภาพ และยังขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการให้เหมาะสม ตลอดจนลดวงเงินโครงการต้นกล้าอาชีพเหลือ 2,900 ล้านบาท หลังจากปัญหาการว่างงานลดลง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2553 -2554 ที่ให้ กอ.รมน. มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ กำกับการดำเนิการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางและยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และยังเห็นชอบร่างปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ โดยให้มีคณะกรรมการ 12 คน ทำหน้าแก้ไขปัญหาและข้อเสนอต่อ ครม. หากมีปัญหาในการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก่จังหวัดต่าง ๆ จังหวัดละ 10 ล้านบาท รวม 750 ล้านบาท นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังอนุมัติเพิ่มเติมอีกจังหวัดละ 3-5 ล้านบาทด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน